Tổng số: 87
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3056/UBND-TH 08/07/2021
V/v triển khai thực hiện mức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lượt xem: 176
6/HD-UBND 13/01/2021
Một số nội dung thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 710
4995/QĐ-UBND 31/12/2020
V/v phê duyệt danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách thu hút đợt II năm 2020
Lượt xem: 248
2815/QĐ-UBND 25/08/2020
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 224
1994/QĐ-UBND 26/06/2020
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 4254
507/HD-UBND 14/02/2020
Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 167
23/KH-UBND 22/01/2020
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2025 và năm 2020
Lượt xem: 0
12/KH-UBND 15/01/2020
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
4179/QĐ-UBND 11/12/2019
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ người có công vói cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
4373/UBND-TH 20/09/2019
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 2
123456789