Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai khóa XV

1.  CHỦ TỊCH

Họ và tên: Giàng Seo Vần

- Năm sinh: 1971

- Dân tộc: Mông

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Thạc sĩ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

- Chức vụ, cơ quan công tác: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.889.898

* Phân công, nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ Lào Cai, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai theo quy chế làm việc của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá XV.

-Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Công tác đối ngoại của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Trực tiếp tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Ban vận động, các Hội đồng cấp tỉnh.

- Thực hiện mối quan hệ công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

2. PHÓ CHỦ TỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

Năm sinh: 1965

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ Chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

- Chức vụ, cơ quan công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóaXV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.160

* Phân công, nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách công tác tham mưu tổng hợp

- Phối hợp triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các ngành chức năng liên quan đến lĩnh vực được phân công

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Ban vận động của tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trác

- Phụ trách công tác Mặt trận huyện: Văn Bàn, Bắc Hà, Thành phố Lào Cai.

3. PHÓ CHỦ TỊCH

- Họ và tên: Mã Én Hằng

-Năm sinh: 1971

- Dân tộc: Mông

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

- Chức vụ, cơ quan công tác: Phó Chủ tịch Ủy banMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.310

* Phân công, nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách hoạt động thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì thực hiện. Phụ trách công tác Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các ngành chức năng liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Ban vận động của tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách.

- Phụ trách công tác Mặt trận huyện Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên.

  4. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tênDương Đức Toàn

Năm sinh: 1980

Dân tộcKinh

Trình độ chuyên mônThạc sĩ Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

- Chức vụcơ quan công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.311

* Phân công, nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách hoạt động tham gia xây dựng chính quyền; công tác Dân tộc, Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các ngành chức năng liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Ban vận động của tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách.

- Phụ trách công tác Mặt trận huyện Bát Xát, Sa Pa, Mường Khương

5. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Họ và tênLê Xuân Lợi

Năm sinh: 1976

Dân tộcKinh

Trình độ Chuyên mônThạc 

Trình độ LLCT: Cao Cấp

Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

Chức vụcơ quan công tác: Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.374

* Phân công, nhiệm vụ:

Tham m­ưu, giúp Ban Thư­ờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  6. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

- Họ và tên: Hoàng Văn Hợp
Năm sinh: 1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ LLCT: Trung cấp

- Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

- Chức vụ, cơ quan công tác: Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai

- Điện thoại liên hệ: 02143.840.968

* Phân công, nhiệm vụ:

-  Tham m­ưu, giúp Ban Thư­ờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận về các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại; công tác tổng hợp; công tác tổ chức, bộ máy theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;.

- Công tác phối hợp hoạt động của bộ máy chuyên trách giúp việc cho Ủy ban Mặt trận tỉnh

- Trực tiếp tổng hợp; Thư­ ký các cuộc họp của Ban Th­ường trực.

 7. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Họ và tênNguyễn Đức Tứ

Năm sinh: 1973

Dân tộcKinh

Trình độ Chuyên mônĐại học

Trình độ LLCT: Cao Cấp

Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

Chức vụcơ quan công tácTrưởng Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai

- Điện thoại liên hệ: 02143.845.728

* Phân công, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác Tuyên giáo; các phong trào, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Quỹ vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì.


image

image

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  (02/02/2021)
 • PS NTM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
  (30/12/2020)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập