Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1778-CV/TU 14/06/2023
V/v đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 219
37-CT/TU 05/05/2023
Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 124
165-CTr/TU 17/10/2022
Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 366
22-QC/TU 25/03/2022
Quy chế cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022
Lượt xem: 255
112-KH/TU 25/03/2022
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022
Lượt xem: 254
75-KH/TU 08/11/2021
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 440
12-NQ/TU 01/10/2021
Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Lượt xem: 312
09-KH 18/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
Lượt xem: 312
02-NQ/TU 02/12/2020
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Lượt xem: 518
12-CTR 26/11/2020
Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 369