Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
102/KH-UBND 22/02/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2023 - Lĩnh vực khoa học và công nghê
Lượt xem: 80
32/KH-UBND 30/01/2023
Kế hoạch Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 47
469/BC-UBND 20/12/2022
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 143
2018/QĐ-UBND 14/09/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2023 (lần 1)
Lượt xem: 88
3499/UBND-VX 01/08/2022
V/v góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Lượt xem: 160
215/KH-UBND 10/06/2022
KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 217
1957/UBND-VX 10/05/2022
V/v tổ chức “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2022
Lượt xem: 335
1526/UBND-VX 14/04/2022
V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 195
35/KH-UBND 25/01/2022
KẾ HOẠCH Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 443
33/KH-UBND 25/01/2022
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 388
12345