Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
880/QĐ-UBND 22/04/2024
Về việc ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương cho dự án Không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 106
2506/QĐ-UBND 27/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 345
36/KH-UBND 26/01/2022
KẾ HOẠCH Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 456
388/KH-UBND 05/11/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 420
3056/UBND-TH 08/07/2021
V/v triển khai thực hiện mức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lượt xem: 303
6/HD-UBND 13/01/2021
Một số nội dung thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 885
4995/QĐ-UBND 31/12/2020
V/v phê duyệt danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách thu hút đợt II năm 2020
Lượt xem: 266
2815/QĐ-UBND 25/08/2020
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 254
1994/QĐ-UBND 26/06/2020
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 4279
507/HD-UBND 14/02/2020
Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 173
12345678910