Tổng số: 396
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
994/QĐ-UBND 26/04/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 92
884/QĐ-UBND 18/04/2023
Kiện toàn Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 50
225/KH-UBND 29/03/2023
Triển khai thực hiện Chương trình 208-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 72
360/QĐ-UBND 22/02/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác về giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 99
357/QĐ-UBND 22/02/2023
Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 94
241/QĐ-UBND 03/02/2023
V/v đính chính thời gian có hiệu lực của văn bản
Lượt xem: 44
218/QĐ-UBND 01/02/2023
Sửa đổi Điều 20 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 54
210/QĐ-UBND 31/01/2023
Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 57
206/QĐ-UBND 31/01/2023
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 38
205/QĐ-UBND 31/01/2023
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sa Pa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 41
12345678910...