KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số ký hiệu văn bản 219/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày hiệu lực 11/05/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 219KH2021.pdf