Banner Logo Tỉnh
Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030
Lượt xem: 169
CTTĐT – Để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030.

Đối tượng áp dụng của Đề án là 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại.

Nội dung Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) gồm Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí, 97 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 7 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; Cải cách thể chế 9 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính 6 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Cải cách chế độ công vụ: 6 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công 3 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần.

Có 02 phương pháp đánh giá gồm phương pháp tự đánh giá của các bộ và đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Các bộ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải các hành chính cấp bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm tự đánh giá của các bộ được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Bộ Nội vụ quy định.

Thang điểm đánh giá của Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ là 100. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 31,50/100. Chỉ số cải cách hành chính được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp. Kết quả Chỉ số CCHC của 2 cơ quan đặc thù không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 7 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; Cải cách thể chế 4 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách chế độ công vụ 7 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội 5 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần.

anh tin bai

Bộ phận một cửa tại trụ sở UBND xã.

Có 02 phương pháp đánh giá gồm phương pháp tự đánh giá của các tỉnh và đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải các hành chính cấp tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm tự đánh giá của các tỉnh được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Bộ Nội vụ quy định.

Thang điểm đánh giá của Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh là 100. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 30,50/100. Chỉ số cải cách hành chính được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của 63 tỉnh được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh được xếp hạng theo 6 nhóm tương ứng với 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm có: Trung du và Miền núi phía Bắc (14 tỉnh), Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh, thành phố), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố), Tây Nguyên (5 tỉnh), Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố), Tây Nam Bộ (13 tỉnh, thành phố).

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện cải cách hành chính triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của bộ, tỉnh một cách thường xuyên, liên tục. Tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, trung thực kết quả cải cách hành chính đạt được hàng năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai việc xác định Chỉ số cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ, tỉnh. Căn cứ vào Chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định này, xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ của bộ, tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính…

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tải về

Tải về

Văn bản chỉ đạo
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 118
  • Hôm nay: 2,486
  • Trong tuần: 64,261
  • Tất cả: 70,397,773