Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên thực hiện Kế hoạch triển khai công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh
Lượt xem: 337
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo gồm 12 thành viên do đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban và đồng chí Trần Đức Tình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch, Phó Giám đốc các sở, ngành, tổ chức: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổ chuyên viên gồm 13 thành viên do đồng chí Trần Văn Ca, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng làm Tổ trưởng. Các thành viên của Tổ chuyên viên gồm: Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh; chuyên viên Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chuyên viên Ban Phong trào, Tỉnh đoàn; chuyên viên phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; chuyên viên phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính; chuyên viên phòng Kiểm soát ô nhiễm Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường; chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương; chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông; chuyên viên phòng Văn hóa cơ sở và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao; chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch; chuyên viên phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 19/10/2023; xây dựng kế hoạch hằng năm và thực hiện kiểm tra, đánh giá hằng năm đối với từng đô thị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Lào Cai; tham mưu tổ chức công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch theo quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và chỉ đạo chung. Các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Chuyên viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng là cơ quan thường trực, được sử dụng con dấu để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; chủ trì tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh đảm bảo tính đồng bộ với Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 03/10/2022.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1