Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 151
CTTĐT- Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng văn hóa học đường, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng văn hóa học đường, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai thành những con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó Kế hoạch đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cơ sở giáo dục được phát triển các phẩm chất, năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp tư tưởng, nhân cách học sinh.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các cơ sở giáo dục, các vùng miền, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục đủ phẩm chất, năng lực, lòng tự trọng, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử dân tộc và trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học tạo cơ sở để người học cập nhật tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực, hoàn thiện bản thân; chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, sinh hoạt Đoàn, Đội. Xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; giáo dục cho học sinh, sinh viên hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa, truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; có ý thức tiếp thu, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giảng dạy, giáo dục, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của mọi thành viên tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hóa của các dân tộc, vùng, miền.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác xây dựng Văn hóa trường học; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo để cán bộ quản lý, công chức, viên chức phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành giáo dục. Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

CTTĐT

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1