Tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 200
CTTĐT – Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
anh tin bai

Thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng nội dung.

Công khai thông tin

Thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng; các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

Rà soát, hoàn thiện chính sách

Rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

Rà soát, sửa đổi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/ 4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với thể loại báo nói, báo hình, báo in và báo điện tử để làm cơ sở đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.

Định hướng, cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm nhằm phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo ra năng lượng tích cực, lan tỏa niềm tin để xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng; các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Tham mưu tổ chức họp báo, chủ động cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh cho các cơ quan báo chí để thực hiện tốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng; các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Định kỳ/đột xuất.

Tổng hợp, theo dõi thông tin viết về Lào Cai trên trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.   

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng tuần.

Bố trí, sắp xếp đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách

Triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách ở sở, ban, ngành, địa phương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Công tác bồi dưỡng, tập huấn

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, lực lượng cộng tác viên các cơ quan báo chí,… về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông chính sách, nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, công chức pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách để nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã.

Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chuyển đổi số trong quản lý, hoạt động báo chí

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản liên quan; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí gắn với các chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai để làm tốt công tác truyền thông chính sách ở địa phương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.                                                                                                                                                                                                              Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông để tạo hiệu quả truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đơn vị thực hiện: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng; các Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 ‑ 2027

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

Công tác quản lý và xử lý vi phạm

Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử theo quy định đảm bảo những thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử phải là dòng chảy chính.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Chủ động đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với Nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội; phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trong đó có tăng cường truyền thông chính sách.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông

Phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về đội ngũ truyền thông chính sách; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lào Cai để hình thành mạng lưới kết nối truyền thông trong toàn quốc, bảo đảm 100% có đầu mối người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và cập nhật các năm tiếp theo.

Phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm của địa phương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và cập nhật các năm tiếp theo.

Tham mưu cho tỉnh thành lập Tổ công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông trong trường hợp cần thiết.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Theo nhiệm vụ.

Kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

CTTĐT

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1