Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã/huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 268
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)

Cụ thể sửa đổi 05 tiêu chí 11, 13, 15, 17, 18 về: Tỷ lệ nghèo đa chiều; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 11. Tỷ lệ nghèo đa chiều

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 < 13%

Tiêu chí 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

- Chỉ tiêu 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương: Đạt.

- Chỉ tiêu 13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả: Đạt

Tiêu chí 15. Y tế

Chỉ tiêu 15.4. Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử: Đạt

Tiêu chí 17. Môi trường và an toàn thực phẩm

Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

- Xã không thuộc khu vực III (trong đó có ≥ 10% được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung): ≥ 30%

- Xã khu vực III (trong đó có ≥ 10% được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung): ≥ 20%

Tiêu chí 18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Chỉ tiêu 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

- Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn: Đạt

- Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật: Đạt

- Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý: Đạt

 

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)

Cụ thể sửa đổi 10 tiêu chí 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 về: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Thông tin và Truyền thông; Tỷ lệ nghèo đa chiều; Lao động; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Hành chính công; Tiếp cận pháp luật; Môi trường; Chất lượng môi trường sống.

Tiêu chí 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

- Chỉ tiêu 3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả ≥ 1

- Chỉ tiêu 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm 100%

Tiêu chí 8. Thông tin và Truyền thông

Chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội: Đạt

Tiêu chí 11. Tỷ lệ nghèo đa chiều

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 < 08%

Tiêu chí 12. Lao động

Chỉ tiêu 12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn: Bãi bỏ

Tiêu chí 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

- Chỉ tiêu 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm ≥ 1

- Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã: Đạt

Tiêu chí 14. Y tế

- Chỉ tiêu 14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử: Đạt

- Chỉ tiêu 14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa: Đạt

- Chỉ tiêu 14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử: Đạt

Tiêu chí 15. Hành chính công

Chỉ tiêu 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần: Đạt

Tiêu chí 16. Tiếp cận pháp luật

- Chỉ tiêu 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở: Đạt

- Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đưọc hòa giải thành ≥ 90%

Tiêu chí 17. Môi trường

Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: Bãi bỏ

Tiêu chí 18. Chất lượng môi trường sống

- Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥ 35%

- Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm ≥ 60 lít

- Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững ≥ 25%

 

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Cụ thể sửa đổi 05 tiêu chí 2, 5, 6, 7, 9 về: Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Tiêu chí 2. Giao thông     

Chỉ tiêu 2.4. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên ≥ 01

Tiêu chí 5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục

Chỉ tiêu 5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn: Đạt

Tiêu chí 6. Kinh tế

- Chỉ tiêu 6.2. Có mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng dẫn: Đạt

- Chỉ tiêu 6.4. Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoặc đơn vị chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả: Đạt

Tiêu chí 7. Môi trường

Chỉ tiêu 7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp ≥ 01 công trình

Tiêu chí 9. Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công

Chỉ tiêu 9.5. Có dịch vụ công trực tuyến một phần: Đạt

 

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Cụ thể sửa đổi 05 tiêu chí 2, 3, 5, 6, 9 về: Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; An ninh trật tự - Hành chính công.

Tiêu chí 2. Giao thông

Chỉ tiêu 2.3. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên ≥ 01

Tiêu chí 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

Chỉ tiêu 3.1. Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp: Đạt

Tiêu chí 5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục

Chỉ tiêu 5.5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn: Đạt

Tiêu chí 6. Kinh tế 

Chỉ tiêu 6.3. Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định: Đạt

Tiêu chí 9. An ninh, trật tự - Hành chính công

Chỉ tiêu 9.2. Có dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Đạt

Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ phân công phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các chỉ tiêu, tiêu chí sửa đổi Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND.

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025.

Xem Quyết định tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1