Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 498
CTTĐT - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Sửa đổi chỉ tiêu 13.1 (Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương) thuộc tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

2. Sửa đổi chỉ tiêu 15.4 (Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử) thuộc tiêu chí số 15 về Y tế.

3. Sửa đổi chỉ tiêu 17.1 (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn) thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

4. Sửa đổi chỉ tiêu 18.4 (Tiếp cận pháp luật) thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Sửa đổi, bãi bỏ một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Sửa đổi chỉ tiêu 3.2 (Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả), 3.4 (Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm) thuộc tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

2. Sửa đổi chỉ tiêu 8.4 (Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội) thuộc tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông.

3. Bãi bỏ nội dung tiêu chí “12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn” và chỉ tiêu “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể” thuộc tiêu chí số 12 về Lao động.

4. Sửa đổi chỉ tiêu 13.3 (Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm), 13.4 (Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã) thuộc tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

5. Sửa đổi chỉ tiêu 14.2 (Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử), 14.3 (Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa), 14.4 (Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử) thuộc tiêu chí số 14 về Y tế.

6. Sửa đổi chỉ tiêu 15.2 (Có dịch vụ công trực tuyến một phần) thuộc tiêu chí số 15 về Hành chính công.

7. Sửa đổi chỉ tiêu 16.1 (Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở), 16.2 (Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành) thuộc tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật.

8. Sửa đổi chỉ tiêu 17.10 (Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng) thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường.

9. Sửa đổi chỉ tiêu 18.1 (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung), 18.2 (Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm), 18.3 (Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững) thuộc tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống.

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Sửa đổi chỉ tiêu 2.4 (Bến xe khách tại huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên) thuộc tiêu chí số 2 về Giao thông.

2. Sửa đổi chỉ tiêu 5.4 (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn) thuộc tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục.

3. Sửa đổi chỉ tiêu 6.2 (Có mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng dẫn), 6.4 (Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoặc đơn vị chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả) thuộc tiêu chí số 6 về Kinh tế.

4. Sửa đổi chỉ tiêu 7.4 (Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp) thuộc tiêu chí số 7 về Môi trường.

5. Sửa đổi chỉ tiêu 9.5 (Có dịch vụ công trực tuyến một phần) thuộc tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Sửa đổi chỉ tiêu 2.3 (Bến xe khách tại huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên) thuộc tiêu chí số 2 về Giao thông.

2. Sửa đổi chỉ tiêu 3.1 (Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp) thuộc tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

3. Sửa đổi chỉ tiêu 5.5 (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn) thuộc tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục.

4. Sửa đổi chỉ tiêu 6.3 (Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định) thuộc tiêu chí số 6 về Kinh tế.

5. Sửa đổi chỉ tiêu 9.2 (Có dịch vụ công trực tuyến toàn trình) thuộc tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công.

Bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025:

Tải về

Theo Quyết định số 211/QĐ-TTg, đối với các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu thuộc huyện nghèo: Mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, rà soát, hoàn thiện, ban hành văn bản hợp nhất về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quy định cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu đã được phân cấp; căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan quy định cụ thể đối với các nhóm xã, huyện phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định của trung ương.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1