Lào Cai: Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 569
CTTĐT - Duy trì mức độ đạt chuẩn nông thôn mới tại 62 xã đã được công nhận và phấn đấu trong năm 2024 - 2025 có thêm 22 xã được công nhận; lũy kế đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 84/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới - Đây là mục tiêu tỉnh Lào Cai đặt ra tại Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 15/02/2024 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Để đạt mục tiêu đã đặt ra tại Kế hoạch, các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào nội dung được phân công phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí, nội dung thành phần, phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) cấp huyện, cấp xã hướng dẫn và tổ chức thực hiện; đồng thời chủ động đánh giá và thẩm định các tiêu chí của các xã phấn đấu hoàn thành đến năm 2025.

Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện tập trung cả hệ thống chính trị, huy động nhân lực, vật lực và vận động Nhân dân duy trì mức độ đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và tích cực triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn tại các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2024 - 2025. Phân công các đồng chí Ban Thường vụ, thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo và phụ trách xã, đảm bảo đến đúng thời gian quy định hàng năm hoàn thiện hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đối ứng đối với các danh mục công trình đã được; chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp, đóng góp của Nhân dân tự triển khai thực hiện nâng cấp các công trình như: kiên cố hóa đường ngõ xóm; nhà văn hóa, khu thể thao thôn bản; các công trình phụ trợ trường học; chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường,…

Ban Chỉ đạo, UBND cấp xã, Ban Quản lý các xã xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành đảm bảo bền vững. Tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động thực hiện các tiêu chí: đường giao thông ngõ xóm, chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, phát triển sản xuất - tăng thu nhập, tham gia đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, thu gom xử lý rác thải,…

62 xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”

Tiếp tục duy trì mức độ đạt chuẩn và phấn đấu hoàn thành 252 lượt tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025; đồng thời triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

anh tin bai

Đối với các xã đang duy trì mức độ đạt chuẩn dưới 13 tiêu chí cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, đặc biệt các tiêu chí: Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm, Quốc phòng và an ninh trước tháng 8/2024 để không bị thu hồi Quyết định công nhận theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

22 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2024 - 2025

Năm 2024 - 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 22 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn. Theo đó năm 2024 hoàn thành 10 xã và năm 2025 hoàn thành 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2024 là toàn tỉnh có thêm 04 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới gồm xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa), xã Vĩnh Yên, xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên), xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn). Để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 04 xã thuộc 03 huyện trên cần hoàn thành 11 lượt tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, thông tin và truyền thông, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Còn trong 6 tháng cuối năm 2024, toàn tỉnh hướng tới mục tiêu có thêm 06 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; bao gồm xã Kim Sơn, xã Điện Quan, xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên), xã Nậm Dạng (huyện Văn Bàn), xã Bản Liền (huyện Bắc Hà), xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai). Để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, các xã cần phấn đấu hoàn thành 31 lượt tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, thu nhập, nghèo đa chiều.

anh tin bai

Xã Tả Van (thị xã Sa Pa) - 01 trong 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 (Ảnh: LCĐT)

Năm 2025, mục tiêu đặt ra là có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc 06 huyện, thị xã: Xã Tân Tiến, Thượng Hà, Phúc Khánh, Xuân Hoà (huyện Bảo Yên); xã Nậm Mả, Thẳm Dương, Minh Lương (huyện Văn Bàn); xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà); xã Thanh Bình, Tả Van (thị xã Sa Pa); xã Nậm Chảy (huyện Mường Khương); xã Nậm Pung (huyện Bát Xát). Các xã này trong thời gian tới tiếp tục duy trì mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới và triển khai thực hiện 103 tiêu chí chưa hoàn thành (70 tiêu chí/năm 2024 và 33 tiêu chí/năm 2025).

Triển khai 06 giải pháp để hết năm 2025 toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông nông thôn mới

Từ nay đến hết năm 2025, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung triển khai thực hiện 06 giải pháp chính nhằm đạt mục tiêu đề ra. Theo đó tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cách thức, phương thức công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể; để xây dựng nông thôn mới trở thành ý thức tự giác, chủ động, hăng hái của mỗi người dân.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Triển khai hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP theo hướng đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là sơ chế, bảo quản, chế biến sâu và phát triển thị trường đối với các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của 03 Chương trình MTQG: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nguồn ngân sách địa phương và từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn,… để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn như: giao thông, thủy lợi, viễn thông, giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa.

Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo thường xuyên, liên tục. Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở và điều chỉnh, bổ sung nội dung đánh giá thẩm định nội dung, tiêu chí theo điều kiện thực tế của địa phương và đảm bảo theo quy định của Trung ương.

Phát động các phong trào thi đua trong giai đoạn 2021 - 2025 như Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia” để khơi dậy sự nhiệt huyết trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và mọi tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện Chương trình ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.

Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025. Rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn mới tại thôn, bản từ đó xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng mỗi xã có ít nhất 30% số thôn nông thôn mới và 20% số thôn kiểu mẫu nhằm tạo nền tảng phát triển nông thôn mới một cách bền vững./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1