Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2021
Lượt xem: 39980

CTTĐT - Ngày 24/6/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành 3 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai: Nghị quyết số 1284/NQ-UBTVQH14, ngày 24/6/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021; Nghị quyết số 1285/NQ-UBTVQH14 ngày 24/6/2021  Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15, đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021; Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH14, ngày 24/6/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15, đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Cổng TTĐT trân trọng đăng tải thông tin về Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2021

1. Chủ tịch HĐND tỉnh:

Đồng chí: Vũ Xuân Cường

- Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai

- Ngày sinh: 22 tháng 8 năm 1966

- Quê quán: xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Email: vxcuong-hdnd@laocai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

- Chỉ đạo và điều hành toàn bộ các mặt công tác của Thường trực HĐND tỉnh. Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đảng đoàn HĐND tỉnh; việc xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ. Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Lào Cai và tham gia tiếp công dân theo quy định.

- Ký chứng thực các nghị quyết, biên bản kỳ họp của HĐND tỉnh; ký các văn bản về tổ chức nhân sự liên đến quan thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:

Đồng chí: Vũ Văn Cài

- Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai

- Ngày sinh: 29/7/1966

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Email: vvcai-hdnd@laocai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

- Thay mặt Chủ tịch HĐND tỉnh giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt hoặc được uỷ quyền.

- Phụ trách các hoạt động của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và địa giới hành chính, kinh tế, ngân sách, đầu tư, tài nguyên và môi trường, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

- Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành, thay đổi, bổ sung các chế độ, chính sách của tỉnh thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND tỉnh.

- Phụ trách công tác đối ngoại của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ giữa HĐND tỉnh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội; Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trân; các tổ chức xã hội khác và công dân.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đôn đốc chuẩn bị và tham gia vào các nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua để trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; ra quyết định thành lập các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; ra quyết định thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Chủ trì các cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh. Ký các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Thường trực HĐND tỉnh gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương. Chủ tọa và kết luận nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (khi được Chủ tịch ủy quyền). Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức điều hòa, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo nội dung và phát hành Bản tin “Đại biểu nhân dân”, kỳ yếu các kỳ họp HĐND tỉnh, Website Người Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai và một số ấn phẩm khác; chỉ đạo Văn phòng tổ chức họp báo trước các kỳ họp của HĐND tỉnh (khi cần).

- Phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng biên chế, tổ chức cán bộ và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh được ngân sách nhà nước cấp.

- Chỉ đạo việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham gia tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai.

3. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

Đồng chí: Lý Bình Minh

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

- Sinh ngày: 02/7/1975

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Email: lbminh-hdnd@laocai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực vắng mặt (hoặc được uỷ quyền).

- Phụ trách các hoạt động của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, thông tin, truyền thông, khoa học, công nghệ, thể dục - thể thao, công tác tôn giáo, công tác dân tộc. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, theo dõi việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Tham gia tiếp công dân theo quy định.

- Tham gia chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh. Ký các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND tỉnh thông qua để trình Chủ tịch ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc giám sát thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh. Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đưa ra thảo luận tại các phiên họp, cuộc họp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo, theo dõi công tác bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Phụ trách công tác văn phòng về hành chính, quản trị.

- Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Bảo Thắng.

CTTĐt
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1