Các Chính sách do UBND tỉnh ban hành sau kỳ họp thứ 2, 3 HĐND tỉnh năm 2016
Lượt xem: 16579

STT

Các Chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Các Chính sách UBND tỉnh ban hành thực hiện Nghị quyết của HĐND (sau kỳ họp thứ 2, 3 HĐND tỉnh)

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

1

Nghị quyết số: 70/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 96/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

2

Nghị quyết số: 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định số: 143/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020

3

Nghị quyết số: 87/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 141/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI

 

4

Nghị quyết số: 57/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 84/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

5

Nghị quyết số: 56/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 95/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 ban hành quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

6

 

Quyết định số: 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai

III

LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG

 

7

Nghị quyết số: 51/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020

Quyết định số: 52/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020

8

Nghị quyết số: 52/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 63/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

9

Nghị quyết số: 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Ban hành Quy định điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 ban hành Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

10

Nghị quyết số: 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 ban hành Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

11

Nghị quyết số: 45/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 66/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

12

Nghị quyết số: 58/2016/NQ-HĐND về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 72/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 Ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 73/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 Quy định mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho giáo viên quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 74/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 75/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 77/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai

13

Nghị quyết số: 92/2016/NQ-HĐND Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 132/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên tỉnh Lào Cai

V

LĨNH VỰC Y TẾ

 

14

Nghị quyết số: 60/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 Quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

15

Nghị quyết số: 61/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy quản lý

Quyết định số: 53/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 Quy định định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

16

Nghị quyết số: 90/2016/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định số: 133/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020

17

 

Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai

VI

LĨNH VỰC XÃ HỘI

 

18

Nghị quyết số: 66/2016/NQ-HĐND về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 78/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Quy định về chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

19

Nghị quyết số: 67/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 Về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

20

Nghị quyết số: 68/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 82/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Ban hành Quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý, giai đoạn 2016 - 2020

21

Nghị quyết số: 91/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, pường, thị trấn

Quyết định số: 135/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO

 

22

Nghị quyết số: 38/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 90/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 ban hành Quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

23

Nghị quyết số: 62/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao  và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 81/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 ban hành Quy định nội dung, mức chi phí đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

24

Nghị quyết số: 63/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai

Quyết định số: 91/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai

25

Nghị quyết số: 64/2016/NQ-HĐND về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 ban hành Quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

26

Nghị quyết số: 65/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

Quyết định số: 71/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

VII

LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

 

 27

Nghị quyết số: 53/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 Quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 64/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 Quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai

 28

Nghị quyết số: 54/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 Về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 88/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 an hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

 29

Nghị quyết số: 55/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

VIII

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

 

30

Nghị quyết số: 93/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 137/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Quy định về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

31

Nghị quyết số: 94/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 138/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai

IX

LĨNH VỰC KHÁC

 

32

Nghị quyết số: 37/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

Quyết định số: 107/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

33

Nghị quyết số: 39/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

Quyết định số: 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

34

Nghị quyết số: 40/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 51/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai

35

Nghị quyết số: 41/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

36

Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 48/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

37

Nghị quyết số: 43/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

38

Nghị quyết số: 44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

39

Nghị quyết số: 46/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 83/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

40

Nghị quyết số: 47/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

Quyết định số: 59/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

41

Nghị quyết số: 49/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 93/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

42

Nghị quyết số: 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện

Quyết định số: 79/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 94/2016/QĐ-UBND  ngày 07/9/2016 ban hành Quy định về việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

43

Nghị quyết số: 71/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020

Quyết định số: 86/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020

 

 

Quyết định số: 56/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 bãi bỏ quy định đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 58/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

44

Nghị quyết số: 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật Phí và lệ phí

Quyết định số: 114/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 115/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 116/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 117/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 118/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 119/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 121/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 122/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 123/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 124/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 125/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 126/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 127/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 128/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 129/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 130/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 131/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 139/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 140/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công công trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 142/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 144/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 145/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 146/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 147/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

45

Nghị quyết số: 80/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1