56 chính sách của tỉnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 11447

STT

Các Chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Các Chính sách của UBND tỉnh ban hành

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

 

 

Quyết định số 226/2002/QĐ-UBND ngày 03/6/2002 về việc chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn của Nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai

2

Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Quyếtđịnh 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 ban hành quy định về chính sách thu hút,đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

3

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 66/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4

Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định 72/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5

Quyết định 74/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6

Quyết định 75/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

7

Quyết định 77/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

8

Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2030 quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh tại trường theo Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho giáo viên quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

9

Quyết định 132/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

II

LĨNH VỰC Y TẾ 

10

Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

11

Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy quản lý và đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 quy định định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

12

 

 

Quyết định 87/2016/QĐ-UBND ngày 06/09/2016 Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với bác sĩ, điều dưỡng viên, hỗ sinh viên, kỹ thuật viên làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

13

Nghị quyết 90/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Quy định về chính sách hỗ trợ công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 133/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020.

14

Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 ban hành quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách, quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai

III

LĨNH VỰC XÃ HỘI

15

Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy áp dụng biên pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiên ma túy chữa trị cai nghiện tại trung tâm chữa trị, cái nghiện tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 82/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Ban hành Quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiên ma túy, người sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020.

16

Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 78/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 quy định về chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

17

Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO 

18

Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 81/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.

19

Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định về tặng giải thưởng văn học nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 91/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 ban hành quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai.

20

Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

QĐ 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Quyết định Ban hành Quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

21

Nghị quyết 65/2016/QĐ-HĐND ngày 18/7/2016 về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.

Quyết định 71/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 ban hành quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.

22

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

 

 

V

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG 

23

Nghị quyết 93/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Chính sách đối với nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc biên giới, đường thông tầm nhìn biên giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 137/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quy dinh về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

24

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về khen thưởng đột xuất về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

 

VI

LỰC LƯỢNG GIAO THÔNG, XÂY DỰNG 

25

Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020.

26

Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 141/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sữa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

27

Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016; QĐ 30/2017/QD-UBND ngày 20/09/2017 quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

28

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 63/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

29

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về mức chi ngân sách hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tính dụng đối với các dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

 

VII

LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

30

Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 Quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai.

31

Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiêm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.

32

Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 88/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.

VIII

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP 

33

Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 143/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020.

34

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 96/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 Ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.

35

 

 

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 Chính sách đối với hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Lào Cai

36

 

 

Quyết định số 13/2011/QĐ-QĐ-UBND ngày 22/04/2011 Chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

IX

LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA 

37

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể dục thể thao; môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai)

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011; 

 QĐ 41/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

X

LĨNH VỰC CÔNG, THƯƠNG NGHIỆP 

38

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Quyết định 95/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 Ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.

39

Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 84/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.

XI

LĨNH VỰC KHÁC 

40

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

41

Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

42

Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn.

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

43

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 (Thay NQ 39/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016) về mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

 

 

44

Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai.

45

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

46

Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng do Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban MTTQVN cấp huyện thực hiện; mức chi đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định 94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 Ban hành quy định về việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban mặt trận tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

47

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

48

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và Quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định 90/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 Ban hành Quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

49

Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND  ngày 19/8/2016 về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

50

 

 

Quyết định 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

51

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 Quy định xét tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai"  giai đoạn 2016-2020

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 ban hành quy định xét tặng huy hiệu, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

52

Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 Ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh lào Cai

 

 

53

Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về ban hành định mức phân bổ ngân sách hỗ trợ nguồn lực cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

54

Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chế độ hỗ trợ trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Quyết định 83/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

55

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phảm biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quy đinh mức chi đối với kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

 

 

56

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về mức trích tỷ lệ (%) từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã được nộp vào NSNN

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1