Lào Cai phấn đấu đưa chỉ số PCI nằm trong Top 10 cả nước
Lượt xem: 410

CTTĐT – Lào Cai phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 và quý I/2024 nằm trong Top 10 cả nước; phấn đấu 10 chỉ số thành phần PCI phải đạt từ 75 điểm trở lên (Top 10 năm 2022 có số điểm từ 68,45 đến 73,95 điểm).

Đó là mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch hành động số 265/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, DDCI năm 2023 và quý I/2024.

anh tin bai

Lào Cai phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong top 10 cả nước

Cùng với đó, ưu tiên tập trung bằng các giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn để cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của các chỉ số còn thấp hạng. Các chỉ số còn lại đều được cải thiện và tăng điểm.

Cải thiện mạnh mẽ chỉ số Cơ sở hạ tầng của Lào Cai, gồm: Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, giao thông đường bộ và điện viễn thông và các hạ tầng khác. Trong đó, tập trung đầu tư tăng tốc hạ tầng Khu công nghiệp Bản Qua và Cụm công nghiệp Thống Nhất, Bát Xát, Trà Trẩu; xây dựng cầu Bá Sái, cầu Phú Thịnh, cầu Làng Múc, đường Kim Thành – Ngòi Phát; đầu tư xây dựng các khu đô thị mới của thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà… sẵn sàng thu hút đầu tư, phấn đấu chỉ số Cơ sở hạ tầng tỉnh Lào Cai năm 2023, 2024 trong Top 30 cả nước.

Đối với Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022, thực hiện bám sát vào một số mục tiêu chính xếp hạng quốc tế về năng lực cạnh tranh như: Môi trường kinh doanh của Ngân hang thế giới; năng lực cạnh tranh theo GCI 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới; đổi mới sáng tạo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc; tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở, ban, ngành, UBND huyện/ thị xã/ thành phố được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số; tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực hiện đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh;… Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt  là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong cải cách TTHC hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.

Tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, cung cấp 100% dịch vụ công trục tuyến toàn trình; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dung tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;…

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng và công khai quy trình xử lý công việc ở tất cả các cơ quan, đơn vị để người dân, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến độ thực hiện các thủ tục, vướng mắc và trách nhiệm của người thụ lý. Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa các cơ quan chính quyền Tỉnh với Hiệp hội, doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đổi mới tư duy quản lý, xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” để phục vụ doanh nghiệp và người dân. Vận hành có hiệu quả cao Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín của địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lào Cai. Tập trung mời gọi các nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài để tối ưu hóa những lợi thế của tỉnh, biến thương mại, du lịch thực sự trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nghiên cứu, rà soát, cải tiến ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự doanh nghiệp và thực hiện các quy định của nhà nước.

Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực đất đai, quy hoạch và xây dựng: Công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn; ban hành khung giá đất sát với thực tế thị trường; Tỉnh Lào Cai công khai các nội dung của đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân có thể khai thác thuận tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận.

Nhóm giải pháp về chuyển đổi số và khoa học công nghệ: Thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước lĩnh vực đầu tư, nhất là giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp trong việc đăng ký doanh nghiệp và minh bạch trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để cắt giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Nhanh chóng tiếp cận và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo Luật Đầu tư mới, gồm 05 hệ thống: Hệ thống đầu tư nước ngoài, Hệ thống đầu tư ra nước ngoài, Hệ thống đầu tư trong nước, Hệ thống xúc tiến đầu tư, Hệ thống quản lý các khu kinh tế. Đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, nộp thuế thu nhập cá nhân trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản phẩm; xây dựng hệ thống dữ liệu về quản lý doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn lao động: Tập trung triển khai Đề án số Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện   nguồn nhân lực- khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020   2025; có cơ chế chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi về làm việc tại tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề và phát triển kỹ năng cho người lao động.

Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực tài chính: Đề ra các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn; thực hiện hiệu quả quy định về hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của Tỉnh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy kết nối ngân hàng và doanh nghiệp.

Nhóm giải pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19: Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bảo đảm an toàn. Ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh COVID-19 năm 2023 với nội dung công việc và trách nhiệm cụ thể của các sở, ban ngành nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh đó, Lào Cai cũng đưa ra giải pháp đối với Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện/thị xã/thành phố cần chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng quy định mới về điều kiện kinh doanh; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức đơn vị mình có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC cũng như các hoạt động công vụ có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp do đơn vị mình đảm trách; tiếp tục triển khai Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) 2023; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường bền vững; thực hiện điều tra, nắm bắt và đánh giá tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để tham mưu, phản biện kịp thời, phát huy hiệu quả của các chính sách; triển khai và nâng cao hiệu quả trang fanpage DDCI 2023.

Đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trung ương và các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao tuyên truyền đến các sở, ngành và địa phương hiểu sâu hơn về Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ và PCI, DDCI và các hoạt động triển khai hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ngành và địa phương trên toàn tỉnh. Tập trung triển khai một số chương trình tuyên truyền theo chuyên đề về những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, PCI, DDCI, hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp…. Duy trì, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hằng Nguyễn
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 403
 • Hôm nay: 20,989
 • Trong tuần: 20,989
 • Tất cả: 76,045,344