Lào Cai đề xuất chia tách sở Giao thông vận tải – Xây dựng
Lượt xem: 835
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai đề xuất thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Tại tờ trình UBND tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, việc hợp nhất 02 sở thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng là thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm được biên chế, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp, tiết kiệm được chi thường xuyên, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Việc hợp nhất đối với sở Giao thông vận tải – Xây dựng 05 năm qua đã đem lại hiệu quả nhất định, như: Tinh gọn bộ máy, tiết kiệm được biên chế, tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức bên trong, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp; tiết kiệm được chi thường xuyên; rút ngắn thời gian trong công tác phối hợp và trong quá trình thực hiện nhiệm đã đạt được những kết quả nhất định như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên sau 5 năm đi vào hoạt động còn có những tồn tại, hạn chế như: Mô hình hoạt động của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là duy nhất trên cả nước và chưa có tiền lệ; sau 5 năm hoạt động vẫn chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ. Các Nghị định, Thông tư mang tính chất chuyên ngành cũng không quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nên rất dễ xảy ra sai sót.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của 2 Bộ (Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng), có 02 hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, phần báo cáo phải báo cáo chung cả 02 nhiệm vụ của 02 Bộ, có những văn bản cần quy định và hướng dẫn chung của ngành thì phải chờ sau khi 02 bộ ban hành văn bản mới được hướng dẫn thực hiện, do đó làm chậm tiến độ thời gian thực hiện.

Số lượng lãnh đạo quản lý cấp Sở giảm nhiều (giảm 03 người); trên thực tế chức năng, nhiệm vụ không thay đổi so với trước sáp nhập, khối lượng công việc lớn, gây khó khăn trong việc điều hành, tổ chức thực hiện, dẫn đến một số công việc tham mưu cho Chủ tịch, UBND tỉnh còn chậm chễ; việc bố trí đi kiểm tra cơ sở, đi thực địa, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị cũng bị phần nào hạn chế;

Chức năng nhiệm vụ của 02 sở chỉ tương đồng ở một số lĩnh vực, một số vị trí việc làm phải sắp xếp người có chuyên môn chưa phù hợp đảm nhiệm do cắt giảm phòng ban, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn đánh giá tổng kết mô hình thì điểm và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc kết thúc mô hình điểm hợp nhất sở Giao thông vận tải và sở xây dựng thành sở Giao thông vận tải – Xây dựng, cần thiết tổ chức lại Sở Giao thông vận tải – Xây dựng để thành lập sở Giao thông vận tải và sở Xây dựng trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự kiến 02 sở đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2024, theo đó sở Xây dựng sẽ có 06 phòng, 01 Chi cục, 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và 01 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý; Sở Giao thông vận tải có 5 phòng; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 01 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý và 02 đơn vị trực thuộc phòng./.

Thùy Linh
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1