Phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Lào Cai ngày càng lớn mạnh
Lượt xem: 859
CTTĐT - Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 329-CTr/TU ngày 12/01/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 08/3/2024 triển khai thực hiện hướng tới mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Lào Cai lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng. 

Theo đó, đến năm 2030 phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Lào Cai có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; một số doanh nghiệp làm chủ và có năng lực cạnh tranh trong một số chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp và du lịch. Hàng năm hỗ trợ đào tạo cho khoảng 400 doanh nhân về quản trị doanh nghiệp.

anh tin bai

Mục tiêu đến năm 2030, một số doanh nghiệp làm chủ và có năng lực cạnh tranh trong một số chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp và du lịch (ảnh minh họa)

Tầm nhìn đến năm 2045 phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Lào Cai ngày càng lớn mạnh có năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, 06 nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2025: (1) Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Lào Cai. (2) Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. (3) Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. (4) Xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển Lào Cai, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (5) Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. (6) Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp.

anh tin bai

Triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển doanh nghiệp Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 329-CTr/TU ngày 12/01/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai nhằm nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể xã hội. Đa dạng các kênh thông tin, nắm bắt kịp thời thông tin từ doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng và duy trì gặp gỡ định kỳ giữa lãnh đạo UBND tỉnh và doanh nghiệp; theo dõi tiến độ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trên cơ sở thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tại địa phương và đôn đốc thực hiện có hiệu quả.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển thành viên, hội viên, phát huy vai trò là tiếng nói của doanh nghiệp và cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Nắm bắt những ý tưởng, sáng kiến từ doanh nghiệp, nghiên cứu, đánh giá các thách thức, xu thế thị trường, kịp thời chia sẻ, tư vấn cho hội viên và đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1