Lào Cai tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp
Lượt xem: 818
CTTĐT - Thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát các doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 24/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đến các doanh nghiệp. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã quan tâm ban hành các Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn… và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị định 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dưới nhiều hình thức như: Hội nghị phổ biến; Hội nghị đối thoại, gặp mặt; phương tiện thông tin đại chúng; Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh…

Theo thống kê đến ngày 10/11/2023, trên địa bàn tỉnh có 7.238 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký với tổng vốn đăng ký 95.371 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 894 đơn vị trực thuộc. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động ước đạt 3.838 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tại Lào Cai đang giải quyết việc làm cho hơn 20.000 cán bộ, công nhân với thu nhập bình quân của người lao động 6 triệu đồng/người/tháng. Mức đóng góp hằng năm vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hơn 7.000 tỷ đồng.

Về thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, sau khi Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã tiến hành rà soát, lựa chọn làm việc với các doanh nghiệp, khảo sát đánh giá thực tế số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng. Tính đến ngày 30/10/2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 18 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp với 1.372 đảng viên.

anh tin bai

Thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Lào Cai (Ảnh: LCĐT)

Đối với việc thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo xây dựng, phát triển các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp. UBND tỉnh Lào Cai đã ký các Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó tập trung nhân lực, nguồn lực chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát, tuyên truyền vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào những địa bàn có nhiều doanh nghiệp lớn như: Thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát,… Tính đến ngày 30/10/2023, toàn tỉnh có 182 tổ chức Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp với 7.580 đoàn viên.

Trước yêu cầu của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới; tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp. Đến ngày 30/10/2023, toàn tỉnh có 07 tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp với 115 đoàn viên.

Các cấp hội Hội Cựu chiến binh đã quan tâm xây dựng tổ chức hội trong các doanh nghiệp nhà nước và ở những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã có tổ chức Đảng. Hội Cựu chiến binh các cấp tiến hành rà soát về tình hình tổ chức, hoạt động của các công ty đang hoạt động trên địa bàn; nắm rõ số lượng quân nhân chuyển ngành, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến làm việc tại các doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp thành lập Hội Cựu chiến binh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Tính đến ngày 30/10/2023, toàn tỉnh có 02 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh với 13 hội viên.

Các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập mới tại các doanh nghiệp đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên; các cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố về tổ chức Đảng, đoàn thể; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Điều lệ và các quy định, hướng dẫn của các tổ chức cấp trên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã duy trì được nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu Chiến binh nhiều nơi đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 từ năm 2019 đến gần hết năm 2022 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lực lượng lao động biến động thường xuyên… gây khó khăn trong việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2023, công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội một số công ty, doanh nghiệp chuyển sinh hoạt theo hệ thống ngành dọc quản lý, dẫn đến số tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm mạnh.

Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ để chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. UBND tỉnh định kỳ hàng năm tổ chức gặp mặt, đối thoại, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện khảo sát, nắm thực trạng số lượng người lao động để bồi dưỡng kết nạp đảng, đoàn viên, hội viên; quan tâm bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp, tạo cơ sở ổn định để thành lập tổ chức Đảng. Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp…/.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1