Lào Cai: Giảm tình trạng tảo hôn và phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con
Lượt xem: 1041
CTTĐT - Trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 197 người chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với người khác như vợ chồng và 615 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu. Để đạt mục tiêu năm 2023 về giảm tình trạng tảo hôn và phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 993/UBND-NLN ngày 14/3/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện công tác này.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh và các ngành có liên quan. Tiếp tục duy trì, xây dựng các Mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và giảm số phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai; tăng cường đổi mới các hoạt động tại Mô hình để thu hút nhân dân tham gia, nhất là phụ nữ, các thanh thiếu niên và cha mẹ có con là thanh thiếu niên.

anh tin bai

Một pano tuyên truyền nhằm góp phần giảm tình trạng tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con được đặt ngay tại cổng trụ sở UBND xã.

Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế phối hợp với các địa phương phân tích rõ số liệu phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con dưới 18 tuổi lần đầu và các lần tiếp theo để đánh giá chính xác số liệu tảo hôn.

Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban của huyện, thị xã, thành phố rà soát số liệu trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và làm thủ tục khai sinh cho các cháu.

Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên, đặc biệt là các đối tượng học sinh để có các biện pháp tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn; nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng dân số,…

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh chủ động thực hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, giảm số lượng phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, phối hợp của cơ quan, đơn vị với các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, xử lý vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con tại các địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch công tác của địa phương về phòng, chống tảo hôn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con đảm bảo đạt được mục tiêu của tỉnh đã đề ra trong năm 2023 và tiến tới đạt mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai không còn tảo hôn. Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên để tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn; kịp thời phát hiện các trường hợp có ý định tảo hôn để tuyên truyền, vận động, can thiệp không để xảy ra tảo hôn; tăng cường đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em…vào hương ước, quy ước thôn bản, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức không thực hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tảo hôn, giảm số phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con; báo cáo không đầy đủ, không trung thực tình hình tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con diễn ra trên địa bàn.

Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phân tích kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương ở từng nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu:

- Không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giảm 30% số người dân tộc thiểu số tảo hôn so với năm 2022.

- Giảm 30% phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu so với năm 2022.

- Tiếp tục duy trì thực hiện 17 Mô hình điểm Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với thực hiện “Dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1