Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 192
CTTĐTĐể tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình; từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, kế hoạch đưa ra những nội dung, nhiệm vụ cụ thể như:

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 19/4/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 15/10/2021 về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/5/2022 về triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17/8/2021 về thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 08/8/2022 về thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 12/12/2022 triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Lào Cai bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đa dạng hóa hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân.

Tuyên truyền, tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và các Ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương.

Tổ chức chiến dịch truyền thông, phát động phong trào, cuộc vận động thúc đẩy hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa và gắn kết chặt chẽ với các phong trào xây dựng mô hình công dân học tập, cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, tổ chức các chương trình học ngoại khóa tại trường học, Bảo tàng tỉnh.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa.

Củng cố cơ sở hạ tầng, mạng lưới Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đối tượng ở từng vùng, miền, địa phương: Kiện toàn, củng cố mạng lưới, xây dựng và thực hiện cơ chế, chương trình phối hợp, liên kết giữa Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa với nhau và với các tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, Hội khuyến học các cấp, Liên đoàn lao động các cấp, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn...; tổ chức không gian sáng tạo phục vụ học tập, giáo dục và trải nghiệm tại Thư viện cho các đối tượng học sinh; thực hiện hiệu quả hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời, thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động và cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ số; tăng cường hợp tác trong tạo lập và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các thiết chế văn hóa và các cơ sở giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan, tổ chức hỗ trợ người dân học tập suốt đời.

Ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là chuyển đổi số; tăng cường bổ sung nguồn lực thông tin để nâng cao năng lực hoạt động của các Thư viện từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng phát triển mạng lưới Thư viện cơ sở, Thư viện kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, điểm Bưu điện ‑ văn hóa xã, Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, Thư viện cộng đồng phục vụ người dân tại cơ sở.

Thực hiện công tác chuyển đổi số trong hoạt động Bảo tàng, di sản văn hóa nhằm đẩy mạnh giới thiệu văn hoá, lịch sử các dân tộc tỉnh Lào Cai đến với công chúng. Tham mưu triển khai các dự án về Bảo tàng theo Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2030; Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại Bảo tàng Lào Cai (số hóa di sản văn hóa) nhằm thu hút người dân đến tham quan, chia sẻ và học tập. Tăng cường trao đổi công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản các hiện vật giữa Bảo tàng Lào Cai với các Bảo tàng trong nước và quốc tế.

Phát huy hiệu quả của hệ thống Trung tâm văn hóa các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc thu hút sự tham gia của người dân. Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các câu lạc bộ gắn với “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan, Ngày hội văn hóa ‑ thể thao, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; xây dựng và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số: Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, hoàn thiện năng lực cung ứng các sản phẩm và dịch vụ phục vụ học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nâng cao ý thức về việc tự học, học tập thường xuyên của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động làm việc trong các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa.

Biên soạn, in ấn các tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ học tập suốt đời.

Huy động nhân lực của cộng đồng tham gia tổ chức và triển khai các hoạt động học tập suốt đời tại các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa.

Tổ chức các buổi học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm văn hóa trong nước và quốc tế.

Tổ chức các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ thuyết minh trong nước, nước ngoài (nếu có).

Tăng cường hợp tác quốc tế về đổi mới và phát triển các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa:  Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về tổ chức các hoạt động học tập ngoài nhà trường, về truyền thông và vận động cộng đồng, về đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế về chia sẻ tài nguyên số và kết nối thông tin phục vụ cộng đồng, về ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị Thư viện hiện đại. Tích hợp phối hợp tổ chức tham gia các sự kiện quốc tế liên quan đến xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Huy động các nguồn tài chính hợp pháp và tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài để triển khai kế hoạch này. Tăng cường phối hợp với các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực Bảo tàng để trao đổi kinh nghiệm trong công tác trưng bày các nội dung chuyên đề.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa: Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa ngoài công lập; tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ xây dựng các chương trình giáo dục trong thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh vận động, quyên góp, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức vào việc tổ chức các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa.

CTTĐT

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 382
 • Hôm nay: 20,936
 • Trong tuần: 20,936
 • Tất cả: 76,045,291