Lào Cai: Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 391
CTTĐT - Nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông hướng tới kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01/11/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Việc triển khai trước hết từ trong hệ thống chính trị lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp, tổ dân phố, thôn xóm, các dòng họ, tôn giáo... Quá trình triển khai phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; ngành Công an, Giao thông vận tải là chủ công, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, thường trực, chủ trì tham mưu thực hiện. Các cấp chính quyền phải xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phải toàn diện với “quyết tâm chính trị lớn, nỗ lực cao, hành động quyết liệt”, duy trì thường xuyên “không ngừng, không nghỉ”; phát huy tối đa kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, quyết tâm xây dựng hình thành “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai 05 nhiệm vụ, giải pháp chính nhằm tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới gồm: (1) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT. (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về giao thông. (3) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT. (4) Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện. (5) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp, hiệu lực hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, thanh tra, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện bảo đảm TTATGT

Tổ chức Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã quán triệt Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 306-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới đến 100% sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị, xã hội và đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động, tổ dân phố, thôn, xóm, hộ gia đình, người dân để nắm bắt và thực hiện.

anh tin bai

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, phổ biến các nội dung chính của Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 và Chương trình số 306-CTr/TU ngày 31/8/2023.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; không can thiệp đến việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; có hình thức quản lý, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng. Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện trong tháng 01/2024 tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những nội dung quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, tập thể, cá nhân.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, sở, ngành, địa phương liên quan trong quý IV/2024 hoàn thành xây dựng các Bộ tiêu chí tỉnh An toàn giao thông: (1) Cơ quan, đơn vị, trường học an toàn giao thông; (2) Xã, phường, thị trấn an toàn giao thông; (3) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề an toàn giao thông; (4) Doanh nghiệp an toàn giao thông; (5) Tuyến đường tự quản an toàn giao thông; (6) Dòng họ, giáo xứ an toàn giao thông…

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Tập trung rà soát, tham mưu xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông: Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/01/2018 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT; tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư bằng ngân sách địa phương mở rộng các tuyến đường quốc lộ hiện có theo quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, cải tạo các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công trình phụ trợ; tham mưu kiến nghị xây dựng Luật Đường bộ, Luật TTATGT đường bộ; đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật, phân cấp, phân quyền trong vận tải đường bộ và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

Thực hiện thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT; chủ động tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân. Huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm TTATGT, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng kỹ thuật số, các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các ứng dụng trò chơi về an toàn giao thông. Tổ chức vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Phát động, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào “Xây dựng văn hóa giao thông xanh, sạch, an toàn” và các phong trào vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Xây dựng và triển khai thực hiện Cao điểm hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, chống ùn tắc giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới, tổ chức các cuộc thi, xây dựng nội dung, thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền, các chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, tình huống giao thông…bằng các tiếng dân tộc, phát trên các kênh truyền thông, mạng xã hội... tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ, lan toả trong toàn xã hội.

Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản gắn với khảo sát, đánh giá nhận thức, nhu cầu, phương thức tuyên truyền đối với từng đối tượng, địa bàn đặc thù. Thực hiện báo cáo phân tích, xác định các nhóm đối tượng, tuyến, địa bàn thường xuyên vi phạm, xảy ra tai nạn giao thông (từ năm 2020 - 9/2023) để xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền về bảo đảm TTATGT, đấu tranh phòng chống tội phạm trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”.

anh tin bai

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập trung tại các tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, trường học, tổ dân phố, thôn xóm, các dòng họ, tôn giáo...; sử dụng người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động cá biệt. Tổ chức ký cam kết giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền, giáo dục và chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT; trong đó: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường học trực thuộc Sở ký cam kết với Ban An toàn giao thông cùng cấp; (2) Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết với nhà trường; (3) Học sinh (từ cấp 2 trở lên) và cha mẹ học sinh (các cấp học) ký cam kết với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường. Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm của nhà trường, lớp học, giáo viên, học sinh, sinh viên... gắn với thực hiện các nội dung bảo đảm TTATGT. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về an toàn giao thông tại trường học. Tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đối với 100% doanh nghiệp, cán bộ, lao động trong khu, cụm công nghiệp.

Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND cấp huyện rà soát, thống kê, kiến nghị xử lý toàn bộ các bất cập trong tổ chức giao thông theo từng tuyến, địa bàn trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ quản lý, theo dõi chặt chẽ công tác giải quyết kiến nghị về tổ chức giao thông; đề xuất xử lý nghiêm các đơn vị thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng tại những vị trí đã kiến nghị nhưng không được giải quyết.

Tổ chức xử lý dứt điểm các kiến nghị về bất cập trong tổ chức giao thông, bổ sung hệ thống biển báo đúng quy chuẩn; hộ lan, phân làn đường, vạch sơn kẻ đường, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang... lắp 100% gờ, gồ giảm tốc từ đường nhánh ra đường chính theo quy định. Những bất cập không thuộc phạm vi quản lý, phải kiến nghị ngành chức năng, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết kịp thời; đặc biệt là các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông. Tham mưu bố trí các điểm đỗ, bãi trông giữ xe đáp ứng yêu cầu của Nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và kiến nghị ngành chức năng bổ sung, sửa chữa các hư hỏng về hệ thống báo hiệu, biển cảnh báo và kết cấu hạ tầng liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa. Rà soát, triển khai các giải pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt, giải tỏa các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, xây dựng trái phép công trình, đặt biển quảng cáo, tập kết hàng hóa, vật tư, vật liệu, phơi thóc, lúa, rơm, rạ... trên các tuyến đường. Từng bước triển khai xóa bỏ lối đi tự mở giao cắt với đường sắt, bố trí cảnh báo tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, cầu chung trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giải tỏa các bến, bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên các tuyến sông không nằm trong quy hoạch, đình chỉ các bến khách, đò ngang hoạt động trái phép; thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép, xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm.

anh tin bai

Huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm TTATGT.

Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị. Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý phương tiện và người lái, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, bốc xếp vận chuyển hàng hóa. Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, nhất là nội dung đạo đức nghề nghiệp; siết chặt công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tăng cường quản lý khai thác cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh doanh vận tải. Kết nối, chia sẻ dữ liệu Camera giám sát, dữ liệu giám hành trình, dữ liệu đăng kiểm, giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh sang Công an tỉnh, phục vụ công tác quản lý, “phạt nguội” bằng hình ảnh. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất nguồn kinh phí, giải pháp kỹ thuật triển khai thực hiện Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai 90% các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông; trong năm 2023 đảm bảo 60% thủ tục hành chính được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với công tác xử lý vi phạm và đăng ký xe. Rà soát, sửa chữa hệ thống truyền thanh đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông.

Thanh tra, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Huy động lực lượng, phương tiện tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt, triệt để các hành vi vi phạm về TTATGT trong tất cả các lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa) trên địa bàn toàn tỉnh. Trên tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không giải quyết bất cứ trường hợp nào can thiệp, tác động, xin bỏ qua lỗi vi phạm. Trong đó: (1) Không để tái diễn tình trạng xe “cơi nới” thành thùng, xe quá khổ, quá tải hoạt động phức tạp; (2) Thực hiện quyết liệt chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo thói quen “đã uống rượu bia không lái xe” trong nhân dân; (3) Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của lực lượng thực thi công vụ; (4) Xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp cố tình đâm, xô phương tiện vào cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, chống đối, gây rối, lăng mạ lực lượng thực thi công vụ... Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông.

anh tin bai

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT (Ảnh: LCĐT)

Tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, tổ chức các tổ công tác phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát khác để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu và trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ trọng điểm và các đô thị. Trên đường thủy, tăng cường kiểm tra các cảng, bến thủy hoạt động không phép, sai phép; hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng; hoạt động khai thác cát trái phép, khai thác và nuôi trồng thủy sản, hải sản gây cản trở giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu sinh, thiết bị an toàn kĩ thuật...

Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông phải xác định, làm rõ nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp xem xét đưa ra xét xử công khai, lưu động đối với một số vụ án vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa chung.

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các lực lượng cảnh sát khác và Công an cấp huyện, trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa hậu quả. Nâng cao năng lực, tăng cường trang bị phương tiện, kinh phí, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp có phương tiện gây tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng để chấn chỉnh, răn đe các chủ phương tiện.

Sau 01 năm triển khai, UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1