Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
Lượt xem: 286

CTTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1476/UBND-NLN ngày 15/4/2021 về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Văn bản nêu rõ: Để triển khai thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 được hiệu quả, thiết thực, sát hợp với thực tế; Phát huy lợi thế so sánh của địa phương, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và giá trị thu nhập trên đơn vị héc - ta (ha) đất sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải – Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại: Văn bản số 1258/UBND-NLN ngày 01/4/2021, Văn bản số 1310/UBND-NLN ngày 05/4/2021. Trong đó, có giải pháp thực hiện hiệu quả quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, phát triển các cây trồng, vật nuôichủ lực, là thế mạnh của tỉnh Lào Cai; chuyển đổi nhanh diện tích đang trồng cây ngô, cây sắn sang trồng cây khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn; Bảo vệ, phát triển tốt diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hiện có, đẩy mạnh phát triển trồng rừng sản xuất, trồng cây gỗ lớn, cây lâm nghiệp đặc sản, đa mục đích gắn với các nhà máy chế biến nông, lâm sản, gỗ tập trung, có công nghệ hiện đại; Thu hút các công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông, lâm sản tại Lào Cai. Với khát vọng thay đổi cục diện phát triển, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai trong 10 năm tới.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá 12 ngành hàng chủ lực; thu hút nhà đầu tư lớn, chiến lược vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, chú trọng mối liên kết Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân.

c) Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá thực chất các vùng sản xuất cây trồng chủ lực hiện nay (cây chè, cây ăn quả ôn đới, dược liệu..), bảo đảm số liệu thống kê phản ánh trung thực, khách quan, sát thực tế, đúng mức độ phát triển của từng lĩnh vực và toàn ngành nông nghiệp; Các số liệu thống kê góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; Làm rõ vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến dược liệu; Vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện quản lý cấp chứng nhận GACP cho cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo sự thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; Trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc phối hợp công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành nông nghiệp, quản lý chất lượng nông sản trên địa bàn quản lý..., nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thực hiện thắng lợi mục tiêu cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021; Kế hoạch số 153 /KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

đ) Phối hợp với các địa phương rà soátcụ thể diện tích đang trồng cây nông nghiệp hàng năm trên đất nương, rãy (cây ngô, cây sắn.. ) kém hiệu quả trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, để chỉ đạo chuyển sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn, trồng các cây trồng chủ lực của tỉnh, nhằm thực hiện thành công quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung và Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

e) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giống, cây trồng trên đại bàn tỉnh; đảm bảo các loại giống, cây, con giống đang lưu hành, cung ứng, mua, bán trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, kiểm soát, đúng tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Không để các loại giống, cây, con giống chưa đảm tiêu chuẩn, chất lượng kém lưu hành trên địa bàn tỉnh, nhất là các loại giống mới mà địa phương chưa chủ động sản xuất, mang từ nơi khác đến;

Chỉ đạo xây dựng hệ thống các cơ sở sản xuất giống cây, con có quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quy định; nhằm cung cấp đủ số lượng cây, con giống có chất lượng theo nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh. Huy động các nhà sản xuất có kinh nghiệm, năng lực đến đầu tư xây dựng các vườn ươm, cơ sở sản xuất cây, con giống quy mô lớn, có quy trình sản xuất hiện đại.

g) Chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các công trình, dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khẩn cấp, để đưa các hộ dân đến định cư sinh hoạt trước mùa mưa, bão năm 2021; Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kịp thời có các biện pháp khống chế, không để dịch bùng phát ra diện rộng.

h) Chủ động làm việc với các Viện nghiên cứu, Trường đại học chuyên ngành có uy tín để cùng hợp tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho triển khai nghiên cứu, thực hiện các dự án khoa học phục vụ cho thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp đến năm 2030 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 được hiệu quả, thành công.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Khẩn trương hoàn thiện, phê huyệt các dự án, chương trình và kế hoạch về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, giai đoạn 2020-2025, nhằm cụ thể hóa các nội dung Đề án số 01 của Tỉnh ủy và các dự án, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh đối với địa phương, để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả;

Rà soát cụ thể diện tích đang trồng cây nông nghiệp hàng năm (cây ngô, cây sắn.. ) kém hiệu quả trên địa bàn, để chỉ đạo chuyển sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao, cây trồng chủ lực của tỉnh, thực hiện thành công quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm gắn với liên kết sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quản lý ngay trong năm 2021.

b) Chủ động kêu gọi, có cơ chế thu hút các nhà đầu tư có uy tín đến đầu tư sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu; xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông, lâm sản thế mạnh của địa phương.

c) Quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với lĩnh vực phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư và xây dựng nông thôn mới, nhất là khu vực vùng cao, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Coi nhiệm vụ chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị địa phương trong giai đoạn 2021-2025.

 

CTTĐT
1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 111
 • Hôm nay: 12,910
 • Trong tuần: 82,134
 • Tất cả: 50,105,326
Đăng nhập