Thành phố Lào Cai hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường - nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 648
CTTĐT - Tính đến 30/01/2024, toàn thành phố có 17/17 xã, phường tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội

Căn cứ vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chị thị số 24-CT/TU, ngày 21/8/2023 của Thành ủy Lào Cai về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng thời đã xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong hệ thống mặt trận và các tầng lớp Nhân dân; MTTQ thành phố chủ động triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ  xã, phường tập trung chuẩn bị thật tốt nội dung văn kiện Đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ mới; chú trọng xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện, bố trí tỷ lệ người chưa phải Đảng viên phù hợp, đảm bảo tính đại diện, dân chủ của các giai tầng trong xã hội. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường phải xác định và gợi ý nội dung các báo cáo tham luận tại đại hội theo từng chủ đề riêng biệt; sắp xếp, bố trí nội dung chương trình đại hội một cách hợp lý giữa các phiên Đại hội.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường

Trên cơ sở Chỉ thị của Tỉnh ủy, Thành ủy và hướng dẫn của MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch chọn phường Nam Cường tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, phường để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại trà tại các xã, phường. Qua đại hội điểm, MTTQ thành phố đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường rút kinh nghiệm từ nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động, Đề án nhân sự, các tham luận tại Đại hội… Có thể khẳng định, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền và sự vào cuộc một cách chủ động của Ủy ban MTTQ các cấp, việc tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường của thành phố Lào Cai đã diễn ra đảm bảo đúng theo kế hoạch.

anh tin bai

Đại hội MTTQ phường Nam Cường (đơn vị đại hội điểm)

Hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường - nhiệm kỳ 2024-2029

Tính đến hết tháng 01/2024, toàn thành phố có 17/17 xã, phường đã tổ chức Đại hội. Kết quả cho thấy, công tác nhân sự Đại hội đã được bảo đảm tối đa theo hướng dẫn, đảm bảo cơ cấu ngoài Đảng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ, mở rộng những đại biểu là cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư để Mặt trận thật sự là khối đại đoàn kết, là tiếng nói chung của nhân dân. Đại hội đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường: Có 616 vị ủy viên Ủy ban; tỷ lệ ngoài Đảng chiếm 26,94%; tỷ lệ nữ 48,21%; Dân tộc 27,43%; các tôn giáo 4,05%. Cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường: Tổng số có 51 người, trong đó Chủ tịch 16 (xã Hợp Thành bầu khuyết chức danh Chủ tịch); Phó Chủ tịch 18 (phường Kim Tân 02 Phó Chủ tịch); Ủy viên Thường trực 17; có 3 phường (Kim Tân, Cốc Lếu, Lào Cai) cơ cấu đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam.

Văn kiện Đại hội xã, phường được chuẩn bị chu đáo, chương trình rõ ràng. Nhìn chung các báo cáo chính trị được chuẩn bị sát với đề cương hướng dẫn của MTTQ thành phố chủ đề báo cáo thể hiện rõ nhiệm vụ của MTTQ là tập hợp khối đoàn kết và vận động nhân dân xoá đói giảm nghèo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nội dung đã nêu những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, từng công việc có số liệu dẫn chứng rõ ràng. Phần phương hướng, nhiệm vụ chương trình hành động nhiệm kỳ mới đã tập trung nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận là đa dạng hình thức tập hợp nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết, tập trung vào các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nêu được các giải pháp để tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ qua đã đánh giá được những ưu điểm, những mặt còn hạn chế và đã rút ra được những kinh nghiệm chỉ đạo trong cả nhiệm kỳ. Việc lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo của MTTQ xã, phường, tham gia giới thiệu nhân sự Ủy ban MTTQ xã, phường được tiến hành chu đáo, đảm bảo yêu cầu. Quang cảnh khu vực diễn ra Đại hội được trang trí băng rôn, cờ, khẩu hiệu trong và ngoài hội trường; không khí tưng bừng, khí thế quyết tâm cao biến Nghị quyết của Đại hội thành hành động thực tiễn.

anh tin bai

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Minh

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền và sự vào cuộc một cách chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, nên việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn thành phố Lào Cai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

MTTQ thành phố Lào Cai sẵn sáng tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp huyện - nhiệm kỳ 2024-2029

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm để chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm đã và đang nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị. Thành phố đã chủ động thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và hoàn thiện các nội dung về: Văn kiện trình Đại hội; Đề án nhân sự; Đề án Đại biểu dự Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI và những đề xuất, kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; các nội dung tham luận tại Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, dự thảo Nghị quyết của Đại hội…Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng tích cực phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp; chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng các công trình chào mừng đại hội MTTQ các cấp...

anh tin bai

Cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp (tại phường Lào Cai)

Sự quyết tâm, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai là tiền đề quan trọng giúp cho việc tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp huyện - nhiệm kỳ 2024-2029 thành công. Qua đó, MTTQ các huyện, thị trong tỉnh rút kinh nghiệm để áp dụng tổ chức thành công các đại hội của từng đơn vị./.

Nguyễn Châu Giang
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1