Phát huy vai trò của người có uy tín ở Bát Xát
Lượt xem: 449
CTTĐT - Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Bát Xát đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn bản đoàn kết, bình yên, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
anh tin bai

Tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh biên giới

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bát Xát có 158 người có uy tín, được xuất thân từ nhiều thành phần, dân tộc, ngành nghề, trình độ khác nhau như: Bí thư chi bộ; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; nhân sỹ, trí thức; cán bộ nghỉ hưu; già làng; trưởng dòng họ; doanh nhân, người sản xuất; chức sắc tôn giáo và các thành phần khác. Là những người có uy tín, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, có phạm vi ảnh hưởng lớn trong cộng đồng và khả năng tập hợp nhân dân tin tưởng nghe và làm theo. Nhận thức được vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bát Xát luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín. Trong năm 2023, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín. Tổ chức các đợt tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các địa phương đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; giáo dục gia đình, người dân không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.

Người có uy tín không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bản thân người có uy tín không những đi đầu trong công tác vận động quần chúng Nhân dân, còn thường xuyên vận động con cháu, gia đình, dòng họ tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tích cực sản xuất, xóa đói giảm nghèo; là cánh tay đắc lực trong công tác phối hợp triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ vận động đồng bào dân tộc tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng mô hình “Tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”;... Tham gia các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, thôn, tổ dân phố; trực tiếp tham gia và giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, luôn vận động quần chúng nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu; cung cấp nhiều tin báo quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trong Nhân dân và thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn; nhiều vụ việc tranh chấp dân sự được hòa giải thành công tại cơ sở; không để khiếu kiện vượt cấp; an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Điển hình như ông Chu Che Xá, xã Y Tý; Vàng A Cương, xã Bản Qua; Sào Đo Giá, xã A Lù...

anh tin bai

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống và mong muốn được cống hiến cho xã hội, nhiều người có uy tín dân tộc thiểu số là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, động viên con cháu vận động Nhân dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế, tăng cường quản lý bảo vệ rừng. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình trong thực tiễn... góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương. Ngoài ra, người có uy tín tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền các cấp để xây dựng Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Những đóng góp của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

anh tin bai

Gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, đội ngũ người có uy tín đã tích cực tham gia giám sát chính quyền cơ sở; nhất là ở xã, thôn, trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, đề xuất với chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên quan tâm công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới; vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển và bảo tồn các nghề truyền thống như: thêu, dệt thổ cẩm, đan lát thủ công, trạm khắc đồ trang sức; các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống như: Lễ hội Xuống đồng của dân tộc Giáy; Lễ hội Khoi Kìm của dân tộc Dao; Lễ hội Khô Già Già, Lễ hội Gạ Ma Đo của dân tộc Hà Nhì…tập hợp cộng đồng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng dân gian như: Lễ Cấp sắc, cúng cơm mới, cúng thần rừng,… sưu tầm truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian đóng góp không nhỏ trong việc sưu tầm, lưu truyền cho thế hệ trẻ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, điển hình như: Ông Chảo Láo Chiếu, xã Tòng Sành; Vàng Văn Phủ, xã Quang Kim; Phàn A Non, xã Cốc Mỳ; Vương Xuân Thủy, xã Bản Xèo; Trang A Chạp, xã Nậm Chạc...

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của người có uy tín trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Bản thân gia đình người có uy tín gương mẫu, hiểu biết về phong tục tập quán dân tộc, có uy tín trong cộng đồng lại có trình độ văn hóa thấp, sức khỏe yếu, không tiếp thu được đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước và các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chuyển tải đến người dân. Một số người có uy tín thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chưa hiệu quả, sức lan tỏa và sự tác động trong các hoạt động phong trào ở địa phương chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao....

Người có uy tín được ví như cầu nối giúp gắn kết ý Đảng với lòng dân, họ đã phát huy vai trò, vị thế của mình trong cộng đồng và đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Điều đó đã được khẳng định thông qua việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong năm 2023 với những kết quả đáng phấn khởi. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người uy tín trong huyện và phát huy vai trò của họ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bàn Thanh Thảo, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết: Để nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực cho người có uy tín ở cơ sở, hằng năm chúng tôi đều tổ chức rà soát, lựa chọn những người có uy tín thực sự tiêu biểu để thực hiện tốt các công tác triển khai tại địa phương. Thứ hai, chúng tôi tập trung tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó người uy tín nắm được những chính sách mới nhất và có trách nhiệm tuyên truyền triển khai nơi mình sinh sống. Thứ ba, chúng tôi cũng tổ chức các lớp học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh để người uy tín có thêm hiểu biết về các mô hình hay về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các địa phương khác, từ đó tuyên truyền, vận động giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, gặp gỡ, trao đổi để nâng cao được trách nhiệm và kết nối giữa người uy tín với chính quyền địa phương các cấp để có được thông tin hai chiều từ người dân đến người uy tín và từ người uy tín đến cấp ủy chính quyền địa phương và ngược lại.

Có thể thấy, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư thực sự là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân, là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của địa phương. Họ đã và đang có rất nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân; khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc, không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng -  an ninh tại địa phương./.

Quang Phấn
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1