Triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp, theo dõi dữ liệu thống kê ngành Nông nghiệp
Lượt xem: 109
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản số 2418/UBND-NLN ngày 14/5/2024 chỉ đạo một số sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp, theo dõi dữ liệu thống kê ngành Nông nghiệp.
anh tin bai

Các thông tin thống kê là cơ sở quan trọng đánh giá tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, góp phần đánh giá tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành.

Thời gian qua, việc thu thập dữ liệu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, bất cập; số liệu ngành được tổng hợp, báo cáo chưa có sự thống nhất, đồng bộ với cơ quan thống kê cùng cấp; một số chỉ tiêu đôi khi còn có sự khác nhau… Để thống nhất trong việc thu thập, tổng hợp, theo dõi dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và đảm bảo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng năm 2024 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo:

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã xác định việc thu thập, tổng hợp, theo dõi dữ liệu thống kê ngành Nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cấp xã trong việc báo cáo số liệu, kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn.

Chỉ đạo xây dựng hệ thống theo dõi số liệu ngành nông nghiệp đồng bộ từ huyện đến xã; thống nhất đầu mối báo cáo số liệu cấp xã (cán bộ nông nghiệp, khuyến nông viên, thống kê xã, kiểm lâm địa bàn). Tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Kinh tế phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê tổng hợp, thống nhất báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp hàng quý/năm đảm bảo tính chính xác, toàn diện tất cả các lĩnh vực, nội dung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn và đồng bộ với các chỉ tiêu theo dõi, thời hạn báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Thống kê.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp/Kinh tế phối hợp với Chi cục Thống kê hướng dẫn các xã phường, thị trấn về phương pháp/cách thức tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đối chiếu với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo kỳ báo cáo để đảm bảo các chỉ tiêu phát triển của xã, phường, thị trấn đã được giao. Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tiến độ, thực tế sản xuất, kế hoạch chỉ tiêu kinh tế -xã hội được giao, tiến độ kỳ báo cáo để rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu từ cơ sở trước mỗi kỳ báo cáo.

Quan tâm, bố trí nguồn lực tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn trong đó lồng ghép nội dung về công tác phân tích, dự báo thu thập dữ liệu thống kê trong lĩnh vực Nông nghiệp. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đăng ký nhu cầu tập huấn về công tác thu thập dữ liệu thống kê ngành Nông nghiệp trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, mời Cục Thống kê tập huấn (nếu cần).

Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Thống kê cấp huyện, xã. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp/Kinh tế phối hợp với Chi cục Thống kê xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai ngành trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thống kê tỉnh. Định kỳ 06 tháng/năm hai ngành tổ chức họp để đánh giá kết quả phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, bàn giải pháp thực hiện cho các quý/năm tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu theo dõi của ngành để đồng bộ với hệ thống theo dõi chỉ tiêu của ngành thống kê. Đối với những chỉ tiêu không đồng bộ được hoặc chưa phù hợp thì cần phải theo dõi và chuyển hóa đầu vào số liệu, quy đổi số liệu cho ngành thống kê, đảm bảo tính đúng, tính đủ giá trị sản xuất của ngành, phục vụ đánh giá tăng trưởng của ngành và tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Hướng dẫn các địa phương thu thập dữ liệu thống kê ngành Nông nghiệp đảm bảo toàn diện tất cả các lĩnh vực của ngành và đồng bộ với các chỉ tiêu theo dõi, thời hạn báo cáo của ngành Thống kê.

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh rà soát số liệu, tính tốc độ tăng trưởng hàng quý, kịp thời điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng của ngành hàng năm đã được UBND tỉnh giao. Định kỳ 06 tháng/năm hai ngành tổ chức họp để đánh giá kết quả phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, bàn giải pháp thực hiện cho các quý/năm tiếp theo.

Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thống kê tỉnh rà soát Quy chế phối hợp số 01/QCPH-SNN-CTK ngày 27/4/2021, xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, thống nhất và chính xác, khai thác tối đa nguồn lữ liệu hiện có; sử dụng nguồn lực của hai cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung (trong đó có tăng trưởng của ngành Nông nghiệp); đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2024 (nếu cần thiết) để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

Cục Thống kê tỉnh

Tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo hệ thống thống kê từ tỉnh, huyện, xã phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp trong công tác thống kê, thu thập, chia sẻ dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp; thống nhất các chỉ tiêu, phương pháp tính một số chỉ tiêu chưa đồng bộ giữa hai ngành; phối hợp tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ ngành nông nghiệp về công tác thống kê cơ bản, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai ngành; định kỳ tổ chức họp để đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1