Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 51 năm 2023
Lượt xem: 233

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 50 năm 2023 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 50

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,3% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,2% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.315 tấn, lũy kế 69.358 tấn, đạt 100,08% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 231 tấn, lũy kế 11.842 tấn, đạt 97,07% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 581,84 ha rừng, lũy kế 5.172,52 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 937 tỷ đồng, lũy kế đạt 41.405 tỷ đồng, bằng 81% KH, bằng 95,9% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 15/12/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo các Nghị Quyết HĐND tỉnh đã giao: 6.021 tỷ đồng (HĐND tỉnh mới điều chỉnh giảm 640 tỷ đồng hụt thu tại Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND). Giá trị giải ngân 3.654 tỷ đồng bằng 61%KH. Tính đến thời điểm này, tổng số vốn thực tế đã phân bổ chi tiết cho các dự án đạt: 5.611 tỷ đồng (kế hoạch vốn thấp hơn HĐND tỉnh giao 410 tỷ). Giá trị giải ngân đạt 3.998/5.611 tỷ đồng, bằng 71%KH.

Đối với Kế hoạch vốn năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 5.341 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 4.259 tỷ đồng, bằng 80%KH.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 850 tỷ đồng, lũy kế đạt 37.415 đồng, bằng 108,8% KH, tăng 10,0% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Trong tuần công tác trao đổi, nắm bắt thông tin quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được các cơ quan quản lý tại các cửa khẩu tăng cường triển khai, duy trì các điều kiện để tạo thuận lợi nhất cho thông quan xuất nhập khẩu. Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần giảm 13,62% so với tuần trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu giảm 4,32% (do mặt hàng thanh long qua cửa khẩu quốc tế giảm nhẹ); giá trị nhập khẩu giảm 14,78% do mặt hàng năng lượng điện không phát sinh (giảm 5 triệu USD); các loại hình khác  (TNTX, gửi kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu,…) giảm 30,18%.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 41,76 triệu USD; lũy kế đạt 1.967,14 triệu USD, bằng 39,34% KH, bằng 94,1% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 87.696 lượt, tăng 16% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 67.185 lượt, khách quốc tế: 20.511 lượt (khách đi trong ngày là 32.987 lượt, khách lưu trú qua đêm là 54.709 lượt). Tính lũy kế năm đạt 7.261.581 lượt , trong đó: khách du lịch nội địa: 6.722.868 lượt, khách quốc tế: 538.713 lượt (khách đi trong ngày là 3.041.412 lượt, khách lưu trú qua đêm là 4.220.168 lượt), gấp 1,71 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (4.238.991 lượt), đạt 121% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 291 tỷ đồng, tăng 17% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 101 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 22.244 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (14.940 tỷ đồng), đạt 108,5% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 7.793,6 tỷ đồng (tăng 82,6 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 91,2% dự toán Trung ương giao, bằng 64,9% dự toán tỉnh giao, bằng 83,7% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 741,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 22.922 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán Trung ương giao, bằng 126,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 114,4% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 743,6 tỷ đồng, lũy kế 16.929 tỷ đồng, bằng 108,2% dự toán Trung ương giao, bằng 93,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 119,2% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 15/12/2023 là 62.712 tỷ đồng, tăng 5.515 tỷ đồng (+9,64%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 44.440 tỷ đồng, tăng 3.455 tỷ đồng (+8,43%) so với 31/12/2022. Chiếm 70% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động khác: 18.272 tỷ đồng, tăng 1.618 tỷ đồng (+12,71%) so với 31/12/2022. Tổng dư nợ đến ngày 15/12/2023: 55.304 tỷ đồng, tăng 5.630 tỷ đồng (+11,33%) so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,29%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 22 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 337 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 655 doanh nghiệp và 56 đơn vị trực thuộc (tăng 3,5% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 6.458 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 557 doanh nghiệp (tăng 22,4% so CK); giải thể 92 doanh nghiệp (tăng 21,1% so với CK); hoạt động trở lại 297 doanh nghiệp.

Đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.307 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 96.310 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 900 đơn vị trực thuộc (tăng 6,9% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.876 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Trong tuần, chỉ đạo sở GĐ&ĐT rà soát lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình triển khai, thực hiện chỉ đạo báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho học viên lớp Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2023. Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT về hướng dẫn xây dựng trường học an toàn đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị báo cáo khó khăn và đề nghị hướng dẫn quy trình đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP trên cơ sở nhu cầu nhân lực của tỉnh.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao theo kế hoạch của Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn thể dục thể thao: Hoàn thành thi đấu tại giải vô địch boxing toàn quốc đạt 02 huy chương vàng.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 104 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 4.823 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai tổ chức giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Bí thư Lào Cai kêu gọi cả hệ thống chính trị cố gắng gấp đôi trong năm 2024; Lào Cai: 32/42 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023; Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai thông qua 40 dự thảo nghị quyết; Lào Cai thông qua việc tái lập Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng; Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành Việt Nam - Trung Quốc; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án khai thác quặng apatit Lào Cai;... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” năm 2023; Hoa Sa Pa chờ vụ tết; Bế mạc Giải đua xe đạp quốc tế Hồng Hà - Lào Cai; Lào Cai: Gương sáng giáo viên thành phố biên cương; Đua ngựa Bắc Hà - nét đẹp văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 30 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lũy kế có 235 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 25 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 01 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 10 vụ so với tuần trước). Phát hiện 15 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 02 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý tại Thành phố Lào Cai (bằng tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người bị thương. Lũy kế đến ngày 15/12/2023, toàn tỉnh xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông làm 35 người chết, 111 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 34 =61%, số người chết tăng 10 = 40%, số người bị thương tăng 55=98%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 50

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

(2) Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại Hà Nội.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương tổ chức và tổ chức nước ngoài: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến tiến độ thực hiện Đề án 86 (đất nông, lâm trường); Tiếp xã giao Đoàn công tác của Tập đoàn KinderWorld Việt Nam; Tiếp xã giao Đoàn đại sứ Indonesia thăm và làm việc tại tỉnh;

(3) Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(4) Đối thoại với nông dân, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chủ đề "Thúc đẩy liên kết sản xuất, hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững";

(5) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Chung kết Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Lào Cai lần thứ 1, năm 2023; Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2023 khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNBGPB; Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2024; Sơ kết 01 năm hợp tác hỗ trợ về y tế giữa BV Đại học Y, Hà Nội - Sở Y tế Lào Cai;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 51

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32;

(2) Họp tổng kết Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2023;

(3) Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam; (3) Họp tổng kết công tác nội chính và CCTP năm 2023;

(4) Họp Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hoá;

(5) Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm Nghị quyết số 35-NQ/TW và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024;

(6) Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam;

(7) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023;

(8) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ năm 2023;

(9) Hội nghị báo chí toàn quốc;

(10) Họp tổng kết Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023;

(11) Hội nghị tổng kết công tác TTĐN, tuyên truyền biển, đảo; PG, CM, QLBG trên đất liền năm 2023;

(12) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (13) Chúc mừng Giáng sinh tại huyện Bảo Thắng, Văn Bàn

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: (1) Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32;

(2) Họp tổng kết Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2023;

(3) Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam; (3) Họp tổng kết công tác nội chính và CCTP năm 2023;

(4) Họp Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hoá;

(5) Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm Nghị quyết số 35-NQ/TW và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024;

(6) Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam;

(7) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023;

(8) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ năm 2023;

(9) Hội nghị báo chí toàn quốc;

(10) Họp tổng kết Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023;

(11) Hội nghị tổng kết công tác TTĐN, tuyên truyền biển, đảo; PG, CM, QLBG trên đất liền năm 2023;

(12) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (13) Chúc mừng Giáng sinh tại huyện Bảo Thắng, Văn Bàn

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21;

(3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1