Thông cáo báo chí quý IV năm 2023
Lượt xem: 189

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh,
Thường trực UBND tỉnh; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023;
phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024

 

Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh:

- UBND tỉnh đã chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 ngày sau khi kết thúc kỳ họp Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương sớm xây dựng kế hoạch chi tiết của mình.

- UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với 11 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, gắn với triển khai chỉ đạo, điều hành trọng tâm của Chính phủ để phù hơp với điều kiện thực tế của tỉnh. UBND tỉnh đã quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết 01/NQ-CP tới các cấp, các ngành; đồng thời tiến hành rà soát các nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành đã nêu tại Chỉ thị 17 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Nghị quyết số 01-NQ-CP. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2023 với 20 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm và 195 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023, đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

 - UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 22/02/2022 về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

- Ngày 29/3/2023, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 316/QĐ-TTg). Lào Cai là địa phương thứ 6 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh vào ngày 12/4/2023; đồng thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 201/KHUBND ngày 12/4/2023 triển khai Quy hoạch tỉnh.

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt trong đó nhiều giải pháp đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình: Hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP từ nguồn NSNN thông qua hệ thống ngân hàng thương mại; Thực hiện hỗ trợ 2% lãi suất đối với một số chương trình cho vay có lãi suất vay trên 6% tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện một số Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Để thúc đẩy triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư, cũng như giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2023 trong đó đã xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân 100%KH vốn trong năm 2023. Đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 về thành lập Tổ công tác về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023.

- Đôn đốc việc hoàn thành phê duyệt số đồ án quy hoạch trọng điểm như: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng đoạn từ đô thị thành phố Lào Cai đến đô thị Phố Lu, Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà - Tân An; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Yên; Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng thuộc khu vực trung tâm thị xã Sa Pa (05 phân khu);…

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cải cách hành chính. Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI);...

- Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn.

- Triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký với các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế; mở rộng quan hệ với đại sứ quán một số nước tại Việt Nam và các cơ quan truyền thông lớn trong nước. Tổ chức làm việc với các tập đoàn, tổng công ty, nhà đầu tư chiến lược của tỉnh để bàn, trao đổi, triển khai, hợp tác thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai năm 2023:

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được một số kết quả tích cực: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.399 tỷ đồng, tăng 10% so với Trung ương giao, đứng thứ 3/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác là 6.396 tỷ đồng, bằng 126,8% dự toán Trung ương giao. Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2023 đạt 5,11%. Tuy chưa đạt như kỳ vọng và mục tiêu kế hoạch đặt ra, nhưng trong đó vẫn có những điểm sáng như: khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt đạt 9,27%; khu vực xây dựng khởi sắc với mức tăng 10,38%. Về Quy mô kinh tế tỉnh Lào Cai có sự tăng trưởng nhất định, quy mô GRDP (theo giá hiện hành) đạt 73.600 tỷ đồng, tăng 8,16% so với năm 2022, xếp thứ 4/14 tỉnh TDMNPB và xếp thứ 39/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2022 quy mô đạt 68.045,36 tỷ đồng, xếp thứ 4/14 tỉnh TDMNPB và xếp thứ 42/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,8%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 41,1%; ngành dịch vụ chiếm 36,2%; thuế sản phẩm 9,9%. (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ 2022 là 13,63%; 41,53%; 34,67% và 10,17%). Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 13,7 % KH năm, tăng 21,9% so với CK. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục phát huy vai trò mũi nhọn của nền kinh tế. Lượng khách tới các điểm tham quan du lịch tăng mạnh, đạt 7,26 triệu lượt khách vượt 21% KH, tăng 62,2% so CK. Tổng thu từ khách du lịch đạt 22.244 tỷ đồng, bằng 108,5% KH, tăng 48,9% so CK. Giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, tỉnh Lào Cai luôn nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; tỉnh đã tổ chức thành công chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai tại Ấn Độ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; công tác giáo dục đạt nhiều thành tích nổi bật; công tác y tế đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân, tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-9 và các dịch bệnh mới phát sinh trên địa bàn tỉnh. Nhiều sự kiện văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức thành công (Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai; Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup năm 2023; Chương trình 120 năm Du lịch Sa Pa…), góp phần tích cực quảng bá hình ảnh Lào Cai tới bạn bè trong nước và quốc tế. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt. Một số chỉ số của tỉnh xếp thứ hạng cao trong cả nước: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)... Quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng song còn một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến việc không hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của một số chỉ tiêu chính như như sau:

- Về thu ngân sách: Thị trường bất động sản trầm lắng trong thời gian qua và tình hình xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách của tỉnh không đạt yêu cầu.

- Về giá trị sản xuất công nghiệp: Hoạt động công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, về cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ: Các đơn vị sản xuất phốt pho vàng tiêu thụ sản phẩm rất chậm, hàng tồn nhiều do cơ bản không có đơn vị thu mua; Chi phí sản xuất ngày càng tăng do giá nguyên liệu; Hiện tượng El Nino khiến cho thời tiết trở lên khắc nghiệt, biến đổi khó lường, hạn hán kéo dài dẫn đến giá trị sản xuất điện nước giảm.

- Về giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi, mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ 2022. Do các biện pháp kiểm dịch đối với người và hàng hóa qua biên giới đã được chính quyền các tỉnh giáp biên giới triển khai mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu còn đơn điệu, chủ yếu vẫn là mặt hàng nông sản, chưa thu hút được các mặt hàng có giá trị cao; Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tạm dừng hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá từ đầu năm 2020 (do dịch bệnh Covid-19) đến nay chưa mở lại; Các dịch vụ logistics tại các cửa khẩu tuyến Lào Cai – Hà Khẩu còn nhiều hạn chế.

- Về tỷ lệ xã hoàn thành nông thôn mới không đạt kế hoạch do một số khó khăn: Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn chưa quan tâm, chỉ đạo, thực hiện xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hằng năm, giai đoạn nên một số chỉ tiêu không duy trì được; Một bộ phận cộng đồng, nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ trong xây dựng nông thôn mới;…

- Về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: Theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân tộc thiểu số các xã vùng I, các xã đạt nông thôn mới không còn được hỗ trợ mua thẻ BHYT, do vậy tỷ lệ bao phủ BHYT giảm. Ngoài ra, việc tăng lương cơ sở dẫn đến tăng tiền thẻ BHYT cao hơn mức cũ dẫn đến người dân chọn phương thức đóng ngắn hạn, chỉ đóng khi có bệnh hoặc tạm dừng tham gia.v.v..

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024:

Các ngành, địa phương xây dựng chương trình công tác năm 2024 để tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã giao, cụ thể hóa chủ đề công tác của năm 2024 “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động – Hiệu quả - Phát triển” để triển khai thực hiện.

1. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch năm 2024 về thực hiện 18 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành.

2. Chỉ đạo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị và huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán.

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tập trung phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024.

4. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện của dự án; Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư của các dự án khởi công mới; kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết. Đối với việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

5. Tập trung triển khai các quy hoạch chung: Xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa; xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu; xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà - Tân An; xây dựng đô thị Bảo Hà; đô thị du lịch Y Tý..., công bố công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử và các điểm quy hoạch để thu hút đầu tư. Hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Y Tý… Nghiên cứu quy hoạch các khu chức năng như khu công nghiệp Võ Lao, huyện Văn Bàn; khu đô thị hỗn hợp sân bay; các khu vực không gian công cộng, công viên cây xanh trong các đô thị…

Tiếp tục tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án Cảng hàng không Sa Pa; nâng cấp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo quy mô 04 làn xe; nâng cấp hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh; kết nối đường sắt Ga Lào Cai (Việt Nam) - Ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc); hoàn thiện quy hoạch và kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường kết nối đến cảng hàng không Sa Pa, khu kinh tế, khu du lịch, các khu vực có tiềm năng phát triển; hoàn thành xây dựng cầu biên giới tại xã Bản Vược và các cầu vượt sông Hồng trên địa bàn thành phố Lào Cai; Các công trình kè dọc Sông Hồng nhằm tạo cơ sở cho phát triển đô thị; các hạ tầng y tế, giáo dục, trụ sở hành chính các địa phương của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình nâng cấp đường đến trung tâm các xã, thôn bản có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hoá… Đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thông tin liên hệ: Ông Phan Quốc Nghĩa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh:

Email: pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

Website: www.laocai.gov.vn 

Tel: 0214.3840.010; Mobile: 888289289.    
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1