Lào Cai triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 270
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại văn bản số 2414/UBND-TH ngày 14/5/2024 tới các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
anh tin bai
 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị nêu trên; chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được phân công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 15/2/2024 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1655/UBND-TH ngày 08/4/2024 về đẩy mạnh triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024, Văn bản số 1633/UBND-XD ngày 05/4/2024 về quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiến độ phân bổ vốn và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ các nhiệm vụ đã giao cho các cơ quan, đơn vị, định kỳ báo cáo tiến độ gửi UBND tỉnh trước ngày 25 hằng tháng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chậm triển khai thực hiện.

Căn cứ nội dung văn bản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết của Chỉ thị số 12/CT-TTg dưới đây: Tải về

CTTĐT
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1