Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67/KH-UBND 14/02/2019 thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 Tải về
1614/UBND-NlN 19/04/2018 Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại trên cây lúa Tải về
338/KH-BCĐ 28/12/2017 Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2018 Tải về
30/2017/QĐ-UBND 20/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai Tải về
139/KH-UBND 15/05/2017 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 17/3/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Tải về
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Tải về
01/NQLT/UBND-MTTQ 14/04/2017 Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
95/KH-UBND 04/04/2017 Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 Tải về
39/KH-UBND 10/02/2017 Kế hoạch thực hiện Lễ ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đầu xuân Đinh Dậu 2017 Tải về