Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2259/QĐ-UBND 26/07/2019 Bãi bỏ QĐ số 652 - TTr-443-STC phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
30/2019/QĐ-UBND 24/07/2019 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1025/QĐ-UBND 19/04/2019 Về việc quy định mức thu tiền san tạo mặt bằng tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, Khu công nghiệp Đông Phố Mới và Khu cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành năm 2019 Tải về
814/QĐ-UBND 01/04/2019 Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
678/QĐ-UBND 22/03/2019 Phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá và đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 Tải về
240/QĐ-UBND 25/01/2019 Phê duyệt đơn vị hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
6143/UBND-TH 28/12/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Tải về
47/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
50/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
4130/QĐ-UBND 18/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung Tải về
123