Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
580/2018/UBTVQH14 04/10/2018 Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, VP HĐND và VP UBND cấp tỉnh Tải về
24/2018/QĐ-UBND 07/09/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai Tải về
63/NQ-CP 17/05/2018 V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Lào Cai Tải về
19/2018/NQ- 15/05/2018 Về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo Tải về
16/NQ-CP 27/02/2018 V/v đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ TTTT Tải về
10/NQ-CP 08/02/2018 Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 18/NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động có hiệu quả Tải về
139/NQ-CP 31/12/2017 Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 20/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Tải về
36/NQ-CP 15/04/2017 phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017. Tải về
01/NQLT/UBND-MTTQ 14/04/2017 Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
12