ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 6138/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

Để tổng hợp bảng tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của UBND tỉnh Lào Cai năm 2021, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chấm điểm theo hướng dẫn tại Công văn số 6138/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai. Kết quả chấm điểm và các tài liệu liên quan gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/01/2022 để phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá chấm điểm THTK, CLP cho các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.

(Nội dung Công văn số 6138/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai và phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06 tải về tại đây)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 1,802
  • Tất cả: 2,059,465
Đăng nhập