NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
Ngày 11/01/2022, ngành Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022.


Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều ngày 11/01/2022, tại Hội trường tầng 8 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành tài chính tỉnh Lào Cai (gồm: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết, Công ty Bảo Việt Lào Cai); lãnh đạo ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Trọng Huân - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
triển khai hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021

 Thay mặt Lãnh đạo ngành Tài chính tỉnh Lào Cai, đồng chí Ngô Đức Ảnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính điểm lại một số kết quả nổi bật trong công tác tài chính ngân sách năm 2021 của ngành Tài chính, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đó là, ngành Tài chính chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều hành đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, tạo sự chủ động cho các cấp chính quyền địa phương; tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” của tỉnh.


Đồng chí Ngô Đức Ảnh - Giám Đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả
nổi bật trong công tác tài chính ngân sách năm 2021 của ngành Tài chính,
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Kết quả năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.939 tỷ đồng, bằng 136,6% dự toán Trung ương giao, bằng 104,6% dự toán UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (gọi tắt là dự toán đầu năm), bằng 108,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, thu nội địa đạt 8.191 tỷ đồng, bằng 147,9% dự toán Trung ương giao, bằng 107,8% dự toán đầu năm, bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2020, gồm: Thu từ thuế, phí và thu khác đạt 5.697 tỷ đồng, bằng 125,5% dự toán Trung ương giao, bằng 102,6% dự toán đầu năm, bằng 117,2% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ tiền sử dụng đất đạt 2.494 tỷ đồng, bằng 249,5% dự toán Trung ương giao, bằng 121,7% dự toán đầu năm, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 1.748 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán Trung ương giao, bằng 92% dự toán đầu năm, bằng 120,3% so với cùng kỳ năm 2020.


Đồng chí Dương Thị Thu Hằng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai
phát biểu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính

Việc điều hành chi ngân sách địa phương chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương và địa phương ban hành, kinh phí thực hiện 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 đạt 16.331 tỷ đồng, bằng 139% dự toán Trung ương giao, bằng 118,4% dự toán đầu năm và bằng 88,8% cùng kỳ năm 2020.


Đồng chí Vũ Trọng Cường - Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai
phát biểu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tham luận, một số đề xuất, kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố cũng như ý kiến tham gia của các sở, ngành tham dự Hội nghị. Đồng chí Ngô Đức Ảnh - Giám đốc Sở Tài chính đã phát biểu tiếp thu các ý kiến tham luận, đồng thời trả lời một số đề xuất, kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố, qua đó đồng chí cũng đề nghị các đơn vị Ngành Tài chính (cả cấp tỉnh và cấp huyện) tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách và cân đối nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022.


Đồng chí Ngụy Phí Kiều Vân - Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai
phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài chính tập trung để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, phấn đấu số thu đạt trên 10.500 tỷ đồng, Ngành tài chính tập trung các giải pháp để tăng tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trọng tâm là thu từ thuế, phí và thu khác; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách địa phương, giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách; ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chính sách an sinh xã hội; chủ động, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.


Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Đồng chính Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngành Tài chính tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Một là, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt hạn chế trong thu - chi ngân sách, giải ngân nguồn vốn. Đẩy mạnh khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, hiện thu ngân sách của tỉnh phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp, ngành phải hỗ trợ, tạo điều kiện, làm cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Lào Cai lớn mạnh, đủ tầm dẫn dắt, làm đầu tàu trong đối ngoại, thông thương, phát huy vai trò là cầu nối, trung chuyển của Lào Cai; (2) Hai là, phải có kịch bản thu - chi, tham mưu cho tỉnh dự báo được năm 2022 sẽ thu từ ngành, lĩnh vực nào, chi ra sao cho hiệu quả; (3) Ba là, kịp thời, khẩn trương, chủ động phân bổ nguồn vốn trúng, đúng, hiệu quả, đúng nguyện vọng các ngành, các huyện, thị xã, thành phố và đúng quy định, ý kiến chỉ đạo của tỉnh; (4) Bốn là thực hiện kỷ cương trong thu - chi ngân sách, phải nắm vững pháp luật, cơ chế, chính sách của trung ương, sử dụng nguồn vốn được phân bổ hợp lý; (5) Năm là kiểm soát và khôi phục, trong đó kiểm soát hiệu quả, thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh, tham mưu cho tỉnh các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế.


Quang cảnh hội nghị.


Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Cục Thuế tỉnh Lào Cai.


Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tỉnh Lào Cai đã vinh dự được khen thưởng của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021./.

Đinh Văn Tiến - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 433
  • Trong tuần: 1,765
  • Tất cả: 2,059,428
Đăng nhập