Về việc công bố 02 thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐNDngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 81/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố 02 thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐNDngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm Tải về
LOẠI VĂN BẢN