Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh trình HĐND cấp tỉnh
Xem chi tiết tại các mục: 
- Công văn số 60/STC-QLNS ngày 16/01/2018 Vv Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh trình HĐND cấp tỉnh
- Báo cáo Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
- Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 (Biểu 33)
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 (Biểu 34)
- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 
- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 
- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 
- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2018 
- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 
- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 
- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 103
 • Trong tuần: 2,525
 • Tất cả: 1,648,850
Đăng nhập