Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23 - 29/12/2019

Điện lực

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do

Bảo Thắng

9h00 : 26/12/2019

17h00 : 26/12/2019

Khách hàng TBA KHởi Khe

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cấp điện TBA XD mới: Khởi Khe 2

9h00 : 26/12/2019

17h00 : 26/12/2019

Khách hàng TBA Khe Dùng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cấp điện TBA XD mới: Quy ke 3

Bảo Yên

8h30 : 27/12/2019

9h30 : 27/12/2019

Bản Đáp-50

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

9h50 : 27/12/2019

10h30 : 27/12/2019

Bản Rạng-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

14h00 : 27/12/2019

14h40 : 27/12/2019

Bản Kem-160

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

11h40 : 27/12/2019

12h30 : 27/12/2019

UB Nghĩa Đô-320

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

6h00 : 27/12/2019

16h30 : 27/12/2019

CÁC TBA XÃ TÂN DƯƠNG VĨNH YÊN ,NGHĨA ĐÔ,TÂN TIẾN

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tHAY CHUỖI SỨ ĐZ 35Kv LOOJ371E20.65

8h30 : 27/12/2019

9h30 : 27/12/2019

Bản Đáp-50

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

15h50 : 27/12/2019

16h30 : 27/12/2019

Nghĩa Đô 2-50

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

14h50 : 27/12/2019

15h30 : 27/12/2019

Pắc Pó-75

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

7h00 : 27/12/2019

17h00 : 27/12/2019

TÂN AN 5-400

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế dây dẫn kém chất lượng và thu hồi dây dẫn cũ ĐZ 0,4kV

10h40 : 27/12/2019

11h30 : 27/12/2019

NÀ KHƯƠNG-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

8h00 : 26/12/2019

11h30 : 26/12/2019

LÀNG MẠ-160

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây sang cột mới ĐZ 0,4 KV

16h50 : 26/12/2019

17h30 : 26/12/2019

TÂN DƯƠNG 3--100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

16h00 : 26/12/2019

16h40 : 26/12/2019

TÂN DƯƠNG 2-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

11h30 : 26/12/2019

12h30 : 26/12/2019

Vĩnh Yên 1-160

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

10h00 : 26/12/2019

10h40 : 26/12/2019

XUÂN HÒA 7-50

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

14h00 : 26/12/2019

14h40 : 26/12/2019

TÂN DƯƠNG 5-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

6h00 : 26/12/2019

16h30 : 26/12/2019

CÁC TBA XÃ XUÂN THƯỢNG 2,5

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột 08, 09, lắp xà, Căng dây từ cột 07 đến 10 ĐZ 35kV lộ 371E20.65 ĐZ 35kV NR TBA Xuân Thượng 2

8h50 : 26/12/2019

9h30 : 26/12/2019

XUÂN HÒA 1-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

8h00 : 26/12/2019

8h40 : 26/12/2019

XUÂN HÒA 6-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

11h00 : 26/12/2019

11h30 : 26/12/2019

Vĩnh Yên 2-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

6h00 : 26/12/2019

16h30 : 26/12/2019

CÁC TBA XÃ XUÂN THƯỢNG ,XUÂN HÒA ,TÂN DƯƠNG VĨNH YÊN NGHĨA ĐÔ.TÂN TIẾN

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THAY CHUỖI SỨ ĐZ 35KV LỘ 371E20.65

14h50 : 26/12/2019

15h30 : 26/12/2019

TÂN DƯƠNG 1-75

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA

8h00 : 25/12/2019

9h00 : 25/12/2019

PHÂN LÂN 1-1000

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

9h00 : 25/12/2019

10h00 : 25/12/2019

PHÂN LÂN 2-2000

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

10h00 : 25/12/2019

11h00 : 25/12/2019

NM GẠCH TUY LEN 1-560

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

11h00 : 25/12/2019

12h00 : 25/12/2019

NM GẠCH TUY LEN 2-560

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

8h30 : 24/12/2019

10h30 : 24/12/2019

LS TRƯỜNG PHÁT-560

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

10h30 : 24/12/2019

12h00 : 24/12/2019

Bệnh Viện-250

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

8h30 : 24/12/2019

10h30 : 24/12/2019

Nông Sản Vĩnh Yên-180

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, bổ xung dầu

6h30 : 23/12/2019

6h40 : 23/12/2019

1 VIETTEL 230-31.5 Cả trạm 1 28/11/2019 2 KHE THÙNG-75 Cả trạm 116 28/11/2019 3 IC 16-250 Cả trạm 1 28/11/2019 4 PHÂN LÂN 1-1000 Cả trạm 1 28/11/2019 5 TÂN THƯỢNG 6-320 Cả trạm 136 28/11/2019 6 TÂN THƯỢNG 5-50 Cả trạm 40 28/11/2019 7 PHÂN LÂN 2-2000 Cả trạm 1 28/11/2019 8 PHÚC BÌNH 5

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển Nguồn 110kV

7h30 : 23/12/2019

16h30 : 23/12/2019

Kim Sơn 7-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, chuyển hòm công tơ,dây ra khách hàng, tháo dỡ thu hối xà và dây dẫn cũ.

Mường Khương

8h30 : 27/12/2019

9h30 : 27/12/2019

Thôn Na Phả xã Bản Sen

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha, tháo hòm công tơ để thanh lý hợp đồng

10h00 : 26/12/2019

12h00 : 26/12/2019

Thôn Sì Khà Lá xã Tả Thàng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : hay công tơ định kỳ 03 pha

8h30 : 26/12/2019

14h30 : 26/12/2019

Thôn Trung Tâm xã Bản Sen

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân lại pha đường trục 0,4 kV, xiết lại ghíp nguồn hòm công tơ, xiết lại cầu đấu công tơ, kẹp chì hòm công tơ, gọn hóa dây sau công tơ. xử lý tiếp xúc hệ thống tiếp địa lặp lại.

8h20 : 25/12/2019

9h00 : 25/12/2019

Thôn Páo Tủng xã Tung Chung Phố

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

15h00 : 25/12/2019

15h50 : 25/12/2019

Thôn Trung Tâm xã Tả Gia Khâu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

13h00 : 25/12/2019

14h00 : 25/12/2019

Thôn Cu Ty Chải xã La Pán Tẩn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

10h00 : 25/12/2019

11h00 : 25/12/2019

Thôn Sà San xã La Pán Tẩn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

11h30 : 25/12/2019

12h30 : 25/12/2019

Thôn Sín Chải B xã Tả Ngài Chồ

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

10h20 : 25/12/2019

11h10 : 25/12/2019

Thôn Xóm Mới xã Tả Ngài Chồ

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

16h00 : 24/12/2019

17h00 : 24/12/2019

Thôn Chúng Chải A TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

8h00 : 24/12/2019

9h00 : 24/12/2019

Sau TBA Huyện Đội

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

14h20 : 24/12/2019

15h20 : 24/12/2019

Thôn Sả Hồ TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

0h00 : 24/12/2019

12h00 : 24/12/2019

Sau TBA Hưng Phát

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp MBA, xử lý tiếp xúc đấu cực MBA, xử lý tiếp xúc tủ phân phối để chi ân khách hàng

13h00 : 24/12/2019

13h50 : 24/12/2019

Thôn Ma Lủ TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

14h00 : 24/12/2019

16h30 : 24/12/2019

Sau TBA Quang Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp MBA, xử lý tiếp xúc đấu cực MBA, xử lý tiếp xúc tủ phân phối để chi ân khách hàng

11h00 : 24/12/2019

12h00 : 24/12/2019

Sa Pả 10, 11 TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

15h30 : 24/12/2019

16h00 : 24/12/2019

Thôn Lao Chải TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Chuyển về kết cấu dây cơ bản

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết cấu dây cơ bản

22h00 : 23/12/2019

22h15 : 23/12/2019

Huyện Mường khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải sau khi lưới điện 110kV công tác xong

14h00 : 23/12/2019

17h00 : 23/12/2019

Thôn Bạc Bo xã Bản lầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay bộ cầu chì SI 35 kV, vệ sinh công nghiệp TBA

8h00 : 23/12/2019

11h00 : 23/12/2019

Thôn Cốc Cái Xã Lùng Vai

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay bộ cầu chì SI 35 kV, vệ sinh công nghiệp TBA

13h00 : 23/12/2019

14h00 : 23/12/2019

Thôn Pạc Ngam xã Nấm Lư

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

10h00 : 23/12/2019

11h30 : 23/12/2019

Thôn Lầy Lùng xã Nấm Lư

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

15h30 : 23/12/2019

16h30 : 23/12/2019

Thôn Na Vang xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

8h30 : 23/12/2019

9h10 : 23/12/2019

Thôn Nậm Đó xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

8h00 : 23/12/2019

9h30 : 23/12/2019

Thôn Ngam Lâm xã Nấm Lư

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

Bát Xát

2h30 : 24/12/2019

2h45 : 24/12/2019

lo 372E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

2h30 : 24/12/2019

2h45 : 24/12/2019

lo 374E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

lo 374E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

lo 372E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

lo 375 E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

 

22h00 : 23/12/2019

22h15 : 23/12/2019

lo 375 E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

Văn Bàn

8h00 : 23/12/2019

9h00 : 23/12/2019

KH sử dụng điện sau TBA Khe Hoi

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để lắp công tơ 3 pha

7h00 : 23/12/2019

18h00 : 23/12/2019

KH sử dụng điện sau lộ 375E20.40

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MC , DCL , Lắp Chụp , Đấu nối TBA , Lắp CSV ĐZ , Thay MBA

Bắc Hà

9h00 : 27/12/2019

11h30 : 27/12/2019

Sau TBA Thủy Điện Bảo Nhai 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA Tri ân khách hàng

14h00 : 27/12/2019

16h00 : 27/12/2019

Tại MBA Nông Nghiệp Lùng Phình

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA (Tri ân khách hàng)

11h00 : 27/12/2019

13h30 : 27/12/2019

Tại MBA Mỏ Đá Anh Nguyên 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA (Tri ân khách hàng)

8h30 : 27/12/2019

10h30 : 27/12/2019

Tại MBA Mỏ Đá Cao Hà

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA (Tri ân khách hàng)

9h30 : 27/12/2019

11h30 : 27/12/2019

Sau MBA Hội Trường UB

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA(chi ân khách hàng)

8h30 : 25/12/2019

16h30 : 25/12/2019

Tại tuyến ĐZ 0.4 kV sau TBA Bản Phố

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCU và bộ Khuếch đại (Repepter)

8h30 : 24/12/2019

16h30 : 24/12/2019

Sau TBA Phéc Bủng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCU và bộ Khuếch đại (Repepter)

10h30 : 23/12/2019

12h30 : 23/12/2019

Cắt điện AB tuyến B TBA Lùng Chù.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 3 pha phát triển khách hàng.

14h30 : 23/12/2019

15h30 : 23/12/2019

Cắt điện AB Tuyến A TBA Lử Thẩn 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 1 pha phát triển khách hàng

16h00 : 23/12/2019

17h00 : 23/12/2019

Cắt điện AB Tuyến B TBA Lùng Sui

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 1 pha phát triển khách hàng

8h30 : 23/12/2019

16h30 : 23/12/2019

Cắt toàn bộ ĐZ 0,4kV sau TBA Na Le , Cắt AB tổng TBA Na Le

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Lắp đặt DCU và bộ Khuếch đại(Repepter) phục vụ công tác đo xa tại ĐZ 0,4kV , Tại tuyến Đz 0.4 kV sau TBA Na Le

TP. Lào Cai

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 476E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 480E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 472E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 478E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 480E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 478E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 474E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 482E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 482E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 476E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 474E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 472E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 473E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 375E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 374E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 471E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 374E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 475E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 373E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

0h00 : 24/12/2019

0h30 : 24/12/2019

Cắt MC 372E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

2h30 : 24/12/2019

3h00 : 24/12/2019

Cắt MC 372E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

7h30 : 23/12/2019

9h00 : 23/12/2019

KH tuyến T1 sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới

14h30 : 23/12/2019

15h30 : 23/12/2019

KH Tuyến B sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới

8h00 : 23/12/2019

16h00 : 23/12/2019

KH sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp Đo Xa

7h30 : 23/12/2019

11h00 : 23/12/2019

KH tuyến T2 sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4kV

15h00 : 23/12/2019

16h00 : 23/12/2019

KH Tuyến C sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới

13h30 : 23/12/2019

14h30 : 23/12/2019

KH Tuyến A sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới

15h00 : 23/12/2019

16h00 : 23/12/2019

KH tuyến C sau TBA Tiến Cường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới PTKH

13h00 : 23/12/2019

14h30 : 23/12/2019

KH tuyến A sau TBA Thôn Vàng 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới PTKH

8h00 : 23/12/2019

16h30 : 23/12/2019

KH sau TBA Nậm Hẻn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đo xa trên đường dây 0,4kV

14h00 : 23/12/2019

15h30 : 23/12/2019

KH tuyến B sau TBA Tiến Lợi

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới PTKH

7h30 : 23/12/2019

11h00 : 23/12/2019

KH sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4kV

7h30 : 23/12/2019

9h00 : 23/12/2019

KH sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha

9h00 : 23/12/2019

12h30 : 23/12/2019

KH sau TBA Phìn Hồ

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI ; Thay sứ vỡ trên đường dây 0,4kV.

22h00 : 23/12/2019

22h30 : 23/12/2019

Cắt MC 373E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

22h00 : 23/12/2019

22h30 : 23/12/2019

Cắt MC 475E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

22h00 : 23/12/2019

22h30 : 23/12/2019

Cắt MC 473E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

22h00 : 23/12/2019

22h30 : 23/12/2019

Cắt MC 471E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

22h00 : 23/12/2019

22h30 : 23/12/2019

Cắt MC 375E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác

 

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 2,557
 • Trong tuần: 7,224
 • Tất cả: 1,653,549
Đăng nhập