Lịch tiếp dân của tổ công tác tiếp công dân

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP DÂN CỦA TỔ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN TỈNH LÀO CAI

 

   Thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ công tác tiếp công dân của HĐND và UBND tỉnh. Tổ công tác tiếp công dân thông báo lịch tiếp công dân của Tổ từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 tại trụ sở tiếp công dân của HĐND và UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tháng 7 năm 2009

Ngày 3/7/2009

- Phạm Thị Mai

- Nguyễn Thanh Long

 

Ngày 10/7/2009

- Đinh Kim Thu

- Đỗ Minh Đạo

Có Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân

Ngày 17/7/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Phạm Thị Mai

 

Ngày 20/7/2009

- Phan Đăng Toàn

- Nguyễn Ngọc Văn

- Nguyễn Thanh Long

Có Thường trực UBND tỉnh tiếp dân

Ngày 24/7/2009

- Bùi Đức Toàn

- Đỗ Minh Đạo

 

Ngày 31/7/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Nguyễn Ngọc Văn

 

Tháng 8 năm 2009

Ngày 7/8/2009

- Phạm Thị Mai

- Nguyễn Thanh Long

 

Ngày 10/8/2009

- Đinh Kim Thu

- Bùi Đức Toàn

Có Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân

Ngày 14/8/2009

- Đỗ Minh Đạo

- Phạm Thị Mai

 

Ngày 20/8/2009

- Phan Đăng Toàn

- Nguyễn Thanh Long

- Nguyễn Ngọc Văn

Có Thường trực UBND tỉnh tiếp dân

Ngày 21/8/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Bùi Đức Toàn

 

Ngày 28/8/2009

- Phạm Thị Mai

- Đỗ Minh Đạo

 

Tháng 9 năm 2009

Ngày 4/9/2009

- Nguyễn Thanh Long

- Nguyễn Ngọc Văn

 

Ngày 10/9/2009

- Đinh Kim Thu

- Đỗ Minh Đạo

Có Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân

Ngày 11/9/2009

- Bùi Đức Toàn

- Phạm Thị Mai

 

Ngày 18/9/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Đỗ Minh Đạo

 

Ngày 21/9/2009

- Phan Đăng Toàn

- Nguyễn Thanh Long

- Nguyễn Ngọc Văn

Có Thường trực UBND tỉnh tiếp dân

Ngày 25/9/2009

- Bùi Đức Toàn

- Đinh Kim Thu

 

Tháng 10 năm 2009

Ngày 2/10/2009

- Nguyễn Thanh Long

- Phạm Thị Mai

 

Ngày 9/10/2009

- Bùi Đức Toàn

- Nguyễn Ngọc Khản

 

Ngày 12/10/2009

- Đinh Kim Thu

- Đỗ Minh Đạo

Có Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân

Ngày16/10/ 2009

- Phạm Thị Mai

- Nguyễn Ngọc Khản

 

Ngày 20/10/2009

- Phan Đăng Toàn

- Nguyễn Thanh Long

- Nguyễn Ngọc Văn

Có Thường trực UBND tỉnh tiếp dân

Ngày 23/10/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Đỗ Minh Đạo

 

Ngày 30/10/2009

- Nguyễn Ngọc Văn

- Bùi Đức Toàn

 

Tháng 11 năm 2009

Ngày 6/11/2009

- Nguyễn Thanh Long

- Đỗ Minh Đạo

 

Ngày 10/11/2009

- Đinh Kim Thu

- Nguyễn Ngọc Khản

Có Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân

Ngày 13/11/2009

- Phạm Thị Mai

- Đỗ Minh Đạo

 

Ngày 20/11/2009

- Phan Đăng Toàn

- Nguyễn Thanh Long

- Nguyễn Ngọc Văn

Có Thường trực UBND tỉnh tiếp dân

Ngày 27/11/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Bùi Đức Toàn

 

Tháng 12 năm 2009

Ngày 4/12/2009

- Phạm Thị Mai

- Nguyễn Thanh Long

 

Ngày 10/12/2009

- Đinh Kim Thu

- Bùi Đức Toàn

Có Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân

Ngày 11/12/2009

- Nguyễn Ngọc Khản

- Nguyễn Ngọc Văn  

 

Ngày 18/12/2009

- Phạm Thị Mai

- Đỗ Minh Đạo

 

Ngày 21/12/2009

- Phan Đăng Toàn

- Nguyễn Thanh Long

- Nguyễn Ngọc Văn

Có Thường trực UBND tỉnh tiếp dân

Ngày 25/12/2009

- Đinh Kim Thu

- Nguyễn Ngọc Khản

 

 

Đề nghị các đồng chí thành viên Tổ tiếp công dân báo cáo lãnh đạo cơ quan, chủ động sắp xếp lịch công tác để đảm bảo việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. Thông báo này thay thế Thông báo số 138/TB-TCD ngày 29/6/2009 về Lịch tiếp công của Tổ công tác tiếp công dân Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai./.

 

Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;

- VP ĐĐBQH và HĐND;

- VP UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Sở TN và MT; LĐTBXH; Thanh tra tỉnh;

- TT. BCĐ về PCTN tỉnh;

- Thành viên Tổ công tác;

- Lưu TH, NC, TCD.  

TỔ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

TỔ PHÓ

(đã ký)

Đinh Kim Thu

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 125
 • Trong tuần: 4,911
 • Tất cả: 1,611,942
Đăng nhập