Lịch tiếp công dân năm 2009 của lãnh đạo UBND tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI
––––––––––––
Số: 21 /TB- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––
Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2008

  

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2009 CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tại Trụ sở tiếp công dân của HĐND&UBND tỉnh

––––––––––––––––––––––––––

 

 

         

Thực hiện Luật tổ chức HĐND&UBND năm 2003; Luật khiếu nại, tố cáo đã được sửa đối bổ sung năm 2004 và năm 2005; Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo về việc tiếp công dân của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2009, cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp gần  nhất;

2. Trong trường hợp lãnh đạo Uỷ ban  nhân dân tỉnh được phân công tiếp công dân bận công tác đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được uỷ quyền cho lãnh đạo Tổ tiếp công dân của HĐND&UBND tỉnh hoặc Chánh thanh tra tỉnh thực hiện.

Yêu cầu Tổ tiếp công dân của HĐND&UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phân công tổ viên tham gia giúp việc trong các ngày tiếp công dân của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo để nhân dân và các cơ quan liên quan được biết và thực hiện.

 

  

Nơi nhận:

-   TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

-   Website Lào Cai;

-   UBND Các huyện, thành phố;

-   LĐ VP UBND tỉnh;

-   Tổ tiếp công dân;

-   Đài PTTH tỉnh (đưa tin);

-   Các chuyên viên;

-   Lưu VT,  TH, NC, TCD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vạn

 

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 874
 • Trong tuần: 4,746
 • Tất cả: 1,611,777
Đăng nhập