Lịch tiếp công dân năm 2010 của lãnh đạo UBND tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
–––––––––––
Số: 111/TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––
Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2010 CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tại Phòng Tiếp dân của tỉnh
––––––––––––––––––––––
 
Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi bổ sung năm 2004 và năm 2005; Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo về việc tiếp công dân của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2010, cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp;
2. Trường hợp Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công tiếp công dân bận công tác đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được uỷ quyền cho Lãnh đạo Tổ tiếp công dân của hoặc Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện.
Yêu cầu Tổ Tiếp công dân của tỉnh phân công tổ viên giúp việc trong các ngày tiếp công dân của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo để nhân dân và các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- TT. TU, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Website Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Lưu VT, TH, NC, TCD.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
Nguyễn Hữu Vạn

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 878
 • Trong tuần: 4,750
 • Tất cả: 1,611,781
Đăng nhập