Đổi mới hoạt động xây dựng mô hình, dự án khuyến nông
Lượt xem: 1031
CTTĐT - Đây là một trong những nội dung chính tại Kế hoạch vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành ngày 21/6/2022 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai đối với công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đến hết năm 2025, kiện toàn hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến xã; 100% viên chức khuyến nông nhà nước đảm bảo bằng cấp về chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đổi mới mô hình hoạt động khuyến nông theo hướng đến năm 2025 giảm mô hình chuyển giao kỹ thuật chiếm tỷ lệ còn dưới 25%. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình khuyến nông về kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và công nghệ số vào sản xuất, thích ứng và tiếp cận thị trường theo hướng sản xuất hàng hóa. 100% các mô hình, dự án khuyến nông đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, có thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững, đem lại lợi ích và hiệu quả kinh tế cho những người tham gia và cộng đồng. Đến năm 2025 thí điểm thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến nông, tư vấn khởi nghiệp có thu phí, từng bước xã hội hóa hoạt động khuyến nông.

Để đạt các mục tiêu trên, Lào Cai triển khai thực hiện 05 nội dung chính: Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hệ thống khuyến nông; Nâng cao năng lực khuyến nông, đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác đào tạo, tập huấn; Đổi mới hoạt động xây dựng mô hình, dự án khuyến nông; Đầu tư trang thiết bị và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động khuyến nông và tăng cường tư vấn khuyến nông, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp.

Củng cố, kiện toàn hệ thống và đầu tư trang thiết bị cho hoạt động khuyến nông

Năm 2022, tiến hành đánh giá lại thực trạng bộ máy tổ chức, năng lực đội ngũ khuyến nông các cấp, cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Xác định những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp để đảm bảo thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2023, ban hành phương án, đề án kiện toàn hệ thống khuyến nông, quy chế hoạt động đối với khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông; tham mưu ban hành cơ chế chính sách, đảm bảo hệ thống khuyến nông đi vào hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

Cùng với đó đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng chuyển đổi (máy tính, máy quay, máy chiếu, …) phục vụ hoạt động khuyến nông cho đội ngũ khuyến nông các cấp. Xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của khuyến nông, hoạt động khoa học kỹ thuật nông nghiệp có tính kết nối và đồng bộ hóa từ tỉnh tới xã.

Năm 2023 đưa App khuyến nông vào vận hành. Năm 2024 hoàn thành chuyển đổi cơ sở dữ liệu về khuyến nông trên môi trường số. Xây dựng và vận hành Website Khuyến nông Lào Cai, App Khuyến nông Lào Cai, ứng dụng mạng xã hội vào các hoạt động khuyến nông nhằm cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thời tiết,… đồng thời đáp ứng việc tra cứu các dữ liệu về nông lâm nghiệp, tư vấn khởi nghiệp từ xa.

Đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác đào tạo, tập huấn

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đa dạng nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng mở, trong đó lấy nông dân làm trung tâm như: tuyên truyền qua các sự kiện khuyến nông (diễn đàn, tọa đàm, hội thi, lễ hội, hội chợ, triển lãm các sản phẩm từ mô hình khuyến nông, …); truyền thông qua các ấn phẩm truyền thống (bản tin, tờ rơi) kết hợp với truyền thông số (website, cổng thông tin điện tử, …); xây dựng các chương trình mang dấu ấn của khuyến nông như đối thoại, cầu truyền hình… Thông tin truyền thông được chia sẻ, kết nối liên thông trong hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở và giữa hệ thống khuyến nông với các phương tiện truyền thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền qua các sự kiện khuyến nông, triển lãm các sản phẩm từ các mô hình khuyến nông.

Hoạt động thông tin tuyên truyền có thông điệp cụ thể, rõ ràng, theo định hướng, gắn với các chủ trương lớn của tỉnh, của ngành như: sản xuất có trách nhiệm, an toàn thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao,… Tuyên truyền để thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp an sinh sang nông nghiệp hàng hóa.

Đổi mới đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ. Đổi mới công tác tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật, thị trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại; đa dạng hóa nội dung đào tạo, tập huấn khuyến nông theo các chủ trương, định hướng lớn của Bộ, ngành, tỉnh và phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất của từng địa phương về hoạt động khuyến nông thị trường, khuyến nông công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tiên tiến hiện đại nhằm khai thác có hiệu quả các yếu tố có lợi thế cạnh tranh trong sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho các đối tượng nhận chuyển giao công nghệ.

Đổi mới hoạt động xây dựng mô hình, dự án khuyến nông

Thực hiện chuyển đổi từ các mô hình sản xuất sang xây dựng các mô hình/dự án khuyến nông theo hướng tổng hợp, đa dạng, tích hợp đa giá trị (công nghệ, tổ chức quản lý, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường, chuyển đổi số, …) để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mô hình kinh tế nông nghiệp, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, hội nhập thị trường quốc tế.

Giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ cơ cấu lại các loại mô hình khuyến nông đảm bảo: Mô hình chuyển giao kỹ thuật dưới 25%; mô hình liên kết chuỗi giá trị trên 30%; mô hình ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới 25%; mô hình hỗ trợ tổ chức sản xuất trên 15%; mô hình Kinh tế nông nghiệp trên 10% với tổng số 145 mô hình. Trong đó 30 mô hình chuyển giao kỹ thuật; 44 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; 35 mô hình ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; 20 mô hình tổ chức sản xuất lấy hợp tác xã làm nòng cốt, nông dân làm trung tâm; 16 mô hình kinh tế nông nghiệp có sự liên kết 6 nhà, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp.

Địa bàn triển khai mô hình, dự án khuyến nông ưu tiên các vùng nguyên liệu nông lâm sản chủ lực của tỉnh và khai thác lợi thế của các địa phương.

Địa bàn triển khai ưu tiên các vùng nguyên liệu nông lâm sản chủ lực của tỉnh và khai thác lợi thế của các địa phương, các ngành nghề nông thôn để sản xuất các sản phẩm gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP; liên kết với các doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, ngành hàng; từng bước phát triển các sản phẩm ở các khía cạnh về văn hóa, cộng đồng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và phát triển bền vững. Cơ quan khuyến nông cấp tỉnh chủ trì thực hiện những mô hình, dự án liên huyện có phạm vi từ 2 huyện trở lên và những dự án giai đoạn. Cơ quan khuyến nông cấp huyện chủ trì thực hiện các mô hình, dự án hàng năm có phạm vi thực hiện trên địa bàn 1 huyện.

Hỗ trợ khoảng 30% các doanh nghiệp khởi nghiệp mới

Thực hiện hoạt động tư vấn miễn phí cho các cơ quan nhà nước, các hộ nông dân, tổ nhóm nông dân phát triển sản xuất các ngành hàng chủ lực cấp tỉnh, ngành hàng tiềm năng cấp huyện, sản phẩm OCOP, về tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa (thiết kế lô gô, bao bì, tem nhãn, mã QR-Code, …), xúc tiến thương mại nông sản, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng thiết bị, công nghệ mới và an toàn sinh học. Từ năm 2025 thực hiện thí điểm tư vấn có thu phí các lĩnh vực hỗ trợ thành lập doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, lập dự án, phương án sản xuất, dự án đầu tư.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, các tổ chức kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng cung cấp thông tin về những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thông tin thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, hỗ trợ khoảng 30% các doanh nghiệp khởi nghiệp mới./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 560
 • Hôm nay: 20,551
 • Trong tuần: 225,502
 • Tất cả: 66,757,794
Đăng nhập