Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 877
CTTĐT - Nhằm cụ thể hóa các nội dung thuộc Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ngày 12/01, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND thực hiện Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lào Cai đề ra một số chỉ tiêu chính phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới năm 2022 gồm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt từ 5 - 5,5%; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất canh tác đạt 88 triệu đồng/ha. Đảm bảo an ninh lương thực, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 332.625 tấn; sản lượng thịt hơi 65.000 tấn; sản lượng thủy sản 11.200 tấn. Phát triển mới 20 chuỗi nông sản an toàn được xác nhận. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 tổng số 76 sản phẩm. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý và bảo vệ rừng bền vững; nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 57,7%. Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; sắp xếp ổn định dân cư nông thôn, cơ bản không còn hộ ở phân tán; bố trí, sắp xếp ổn định 408 hộ dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới. Phấn đấu có thêm 10 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, lũy kế có 72 xã duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,46 tiêu chí/xã.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, trong năm 2022 Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ 10 giải pháp: Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp, các ngành; tiến hành rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi, thủy sản; thực hiện xã hội hóa trồng rừng sản xuất ở vùng thấp; đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức, dịch vụ sản xuất; tăng cường áp dụng khoa khọc kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống; tập trung thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; củng cố, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thủy lợi và 03 nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm nghiệp; sắp xếp dân cư nông thôn; xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa; tập trung xây dựng vùng thâm canh trọng điểm lúa tại các huyện: Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, thị xã Sa Pa; từng bước giảm diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang sản xuất các loại cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. Chú trọng phát triển các vùng sản xuất cây trồng chủ lực như: Cây dược liệu, chè, chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới; nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng gắn với thị trường, tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến sâu, đa dạng mẫu mã sản phẩm, có liên kết tiêu thụ sản phẩm, tăng tỷ lệ xuất khẩu... Năm 2022, tập trung ưu tiên đầu tư 02 ngành hàng chính có nhiều tiềm năng phát triển là chăn nuôi lợn và bò. Đẩy mạnh tái đàn lợn, phát triển chăn nuôi trang trại tập trung theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp. Phát triển chăn nuôi thâm canh bò thịt, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa ở những vùng có điều kiện thuận lợi Văn Bàn, Bảo Yên, Bát Xát... Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi mạnh từ phương thức nuôi quảng canh cải tiến sang nuôi bán thâm canh, thâm canh thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên các lưu vực sông hồ chứa; khai thác tối đa công suất của các cơ sở sản xuất giống, đáp ứng được trên 70% nhu cầu giống của tỉnh. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý bảo vệ rừng bền vững; thực hiện rà soát, quy chủ rừng và đất lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở chế biến lâm sản để nâng cao giá trị, phát triển bền vững; thực hiện phương án quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng của 09 Ban quản lý rừng phòng hộ, 02 Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, Hoàng Liên Văn Bàn; thúc đẩy thành lập các hợp tác xã sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, tổ hợp tác trồng rừng, chế biến và tiêu thụ lâm sản tại các vùng trọng điểm.  

Cây quế là một trong 6 ngành hàng chủ lực được tập trung quy hoạch, phát triển tạo thành vùng sản xuất hàng hóa trong năm 2022. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Hình thành và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022 trong sản xuất rau, hoa, dược liệu, cây ăn quả, chè, trồng dâu, nuôi tằm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nước lạnh, giống cây lâm nghiệp. Tập trung quy hoạch, phát triển tạo thành vùng sản xuất hàng hóa 06 ngành hàng chủ lực (chè, dược liệu, chuối, dứa, chăn nuôi lợn, quế), phát triển kinh tế đồi rừng và ngành hàng tiềm năng địa phương. Phát triển thêm 20 chuỗi nông sản an toàn được xác nhận.100% chuỗi sản phẩm được quản lý bằng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý chuỗi nông sản an toàn. Tăng cường thu hút đầu tư, xây dựng các cơ sở, nhà máy chế biến nông sản gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022; củng cố ít nhất 12 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương; phát triển mới ít nhất 06 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nâng cao hiệu quản quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, đảm bảo phục vụ tưới cho cây trồng các loại.

Năm 2022, mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 01 xã để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đối với sắp xếp dân cư nông thôn, tỉnh tổ chức rà soát và sáp nhập thôn, bản; thực hiện quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo các quy định của HĐND tỉnh, Bộ Xây dựng…; bố trí sắp xếp lại các hộ dân cư đang có nhà ở trên đất nông, lâm nghiệp, hạn chế việc xây dựng nhà ở trên đất nông, lâm nghiệp không theo quy hoạch; sắp xếp các hộ dân cư theo các hình thức tập trung, xen ghép và ổn định tại chỗ.

Về xây dựng nông thôn mới, 02 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì các tiêu chí. Huyện Bảo Thắng xây dựng đề án huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. Các huyện Văn Bàn, Bảo Yên phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 chủ động xây dựng đề án ngay sau khi Trung ương ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới. Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 01 xã để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để đảm bảo giữ vững 19 tiêu chí; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Mỗi xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải đăng ký hoàn thành ít nhất 1 - 2 Thôn kiểu mẫu. Ưu tiên nguồn lực ngân sách huyện đầu tư, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước với huy động các nguồn lực khác đầu tư 10 xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2022.

Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022 là 2.736 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tố chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

Đặng Thanh Huyền
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 513
 • Hôm nay: 26,718
 • Trong tuần: 252,204
 • Tất cả: 61,628,340
Đăng nhập