PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-STC ngày 17/01/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai về việc kiện toàn tổ tiếp công dân của Sở Tài chính Lào Cai.

Tổ trưởng Tổ tiếp công dân phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ chung của các thành viên trong tổ:

- Thực hiện tiếp công dân theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và các quy định khác của pháp luật;

- Việc giải quyết Khiếu nại đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại ;

- Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phải đảm bảo theo đúng quy trình quy định tại Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra chính phủ và các quy định khác của pháp luật;

- Sau mỗi ngày trực tiếp công dân được phân công, các đồng chí trong tổ phải có trách nhiệm bàn giao sổ sách, tài sản cho các đồng chí thực hiện tiếp công dân của ngày kế tiếp.

II. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên:

1. Nhiệm vụ đồng chí: Nguyễn Thị Thu Lan - Tổ trưởng

Chịu trách nhiệm chung, phụ trách Tổ tiếp công dân, cụ thể:

- Trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ thứ 2 hàng tuần;

- Thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ tiếp công dân;

- Tham gia cùng Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ và tiếp công dân đột xuất. Tổng hợp, báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ, quyền hạn;

- Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Sở giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện phối hợp với các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở để giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở đánh giá tổng kết công tác tiếp công dân hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công;

2. Nhiệm vụ đồng chí: Hoàng Trịnh Giang - Tổ phó

Giúp Tổ trưởng thực hiện một số nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân, cụ thể:

- Trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ thứ 3 hàng tuần;

- Giải quyết các nhiệm vụ phát sinh khi Tổ trưởng vắng mặt và được ủy quyền;

- Tham gia cùng Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ và tiếp công dân đột xuất;

- Phối hợp với tổ trưởng trong việc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ, quyền hạn;

- Quản lý, theo dõi, lưu trữ các loại sổ sách, biểu mẫu và hồ sơ có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công, tổ trưởng phân công;

3. Nhiệm vụ đồng chí: Phùng Đức Minh - Tổ phó

Giúp Tổ trưởng thực hiện một số nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân, cụ thể:

- Trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ thứ 4 hàng tuần;

- Giải quyết các nhiệm vụ phát sinh khi Tổ trưởng vắng mặt và được ủy quyền;

- Phối hợp với tổ trưởng trong việc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở  giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ, quyền hạn;

- Tham gia cùng Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ và tiếp công dân đột xuất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công, tổ trưởng phân công;

4. Nhiệm vụ đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Tổ viên

Trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ thứ 5 hàng tuần;

- Giúp Tổ trưởng tổng hợp, báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tổ cáo theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng;

- Giúp Tổ trưởng thực hiện công tác phối hợp, đôn đốc các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở để giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Giúp Tổ quản lý, theo dõi, lưu trữ các loại sổ sách, biểu mẫu và hồ sơ có liên quan; đề xuất mua sắm công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định;

- Phối hợp đồng chí Bùi Quang Long cập nhật kết quả tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Sở Tài chính lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Hệ thống quản lý đơn thư, khiếu nại tổ cáo của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công, tổ trưởng phân công.

5. Nhiệm vụ đồng chí: Bùi Quang Long - Tổ viên

- Trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ thứ 6 hàng tuần;

- Giúp tổ trưởng tổ chức quản lý tài sản, thiết bị của phòng tiếp công dân;

- Đảm bảo tài sản của Phòng tiếp công dân được hoạt động tốt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công, tổ trưởng phân công;

Trong quá trình thực hiện tùy vào tình hình cụ thể tổ trưởng sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho phù hợp.

Trên đây phân công nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân Sở Tài chính, đề nghị các thành viên Tổ tiếp công dân triển khai thực hiện./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 297
  • Trong tuần: 1,629
  • Tất cả: 2,059,292
Đăng nhập