CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2021

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH LŨY KẾ ĐẾN QUÝ III NĂM 2021

A. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách

I. Thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2021 theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Lào Cai (sau đây gọi là dự toán UBND tỉnh giao) là 9.500 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 7.600 tỷ đồng; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 1.900 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế đến quý III năm 2021 đạt 6.150 tỷ đồng, bằng 85% dự toán trung ương giao, bằng 65% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 128% so với  cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Thu nội địa đạt 5.017 tỷ đồng, bằng 91% dự toán trung ương giao, bằng 66% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 135% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ thuế, phí và thu khác đạt 3.502 tỷ đồng, bằng 81% so với dự toán trung ương giao, bằng 70% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 125% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 761 tỷ đồng, bằng 91% dự toán Trung ương giao, bằng 85% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 136% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 61 tỷ đồng, bằng 64% dự toán Trung ương giao, bằng 64% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 130% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38 tỷ đồng, bằng 30% dự toán Trung ương giao, bằng 21% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 87% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.354 tỷ đồng, bằng 87% dự toán Trung ương, bằng 78% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 149% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 150 tỷ đồng, bằng 83% dự toán Trung ương, bằng 79% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 174 tỷ đồng, bằng 62% dự toán trung ương giao, bằng 60% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 100% cùng kỳ năm trước.

- Thu lệ phí trước bạ đạt 174 tỷ đồng, bằng 71% dự toán trung ương giao, bằng 71% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí đạt 275 tỷ đồng, bằng 56% dự toán Trung ương giao, bằng 50% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 95% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất đạt 1.351 tỷ đồng, bằng 135% dự toán trung ương giao, bằng 66% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 167% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cho thuê đất đạt 127 tỷ đồng, bằng 71% dự toán trung ương giao, bằng 23% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 168% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 244 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Trung ương giao, bằng 71% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 125% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 23 tỷ đồng, bằng 91% dự toán Trung ương giao, bằng 76% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 122% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách đạt 155 tỷ đồng, bằng 76% dự toán Trung ương giao, bằng 75% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 173% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.133 tỷ đồng, bằng 65% dự toán trung ương giao, bằng 60% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 102% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 14.044 tỷ đồng, bằng 120% dự toán trung ương giao, bằng 102% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết thu ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 60/CK-NSNN đính kèm)

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi NSĐP đạt 9.394 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Trung ương giao, bằng 76% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi cân đối NSĐP đạt 8.906 tỷ đồng, bằng 74% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 86% cùng kỳ năm trước

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP đạt 488 tỷ đồng, đạt 29% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 25% cùng kỳ năm trước.

 (Số liệu chi tiết chi ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 61/CK-NSNN đính kèm)

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 220
  • Trong tuần: 1,552
  • Tất cả: 2,059,215
Đăng nhập