CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2020 VÀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

THUYẾT MINHTÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020
VÀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

A. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách

I. Thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2020 theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh là 10.300.000 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa là 7.450.000 triệu đồng (trong đó thu từ thuế, phí và thu khác nội địa: 6.150.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở là 1.300.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết là 45.000 triệu đồng); thu hoạt động xuất nhập khẩu là 2.300.000 triệu đồng; thu quản lý qua ngân sách là 550.000 triệu đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I năm 2020 đạt 1.449.470 triệu đồng, bằng 19,6% dự toán trung ương giao, bằng 14,1% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 92,2% so với  cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Thu nội địa đạt 999.773 triệu đồng, bằng 17,3% dự toán trung ương giao, bằng 13,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 90,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ thuế, phí và thu khác đạt 826.625 triệu đồng, bằng 16,6% so với dự toán trung ương giao, bằng 13,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 177.906 triệu đồng, bằng 21,4% dự toán Trung ương giao, bằng 18,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 126,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 22.244 triệu đồng, bằng 15,9% dự toán Trung ương giao, bằng 17,1% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 75,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.943 triệu đồng, bằng 9,5% dự toán Trung ương giao, bằng 8,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 54,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 264.717 triệu đồng, bằng 14,7% dự toán Trung ương, bằng 12,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 81,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 71.802 triệu đồng, bằng 35,9% dự toán Trung ương, bằng 35,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 133,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 45.592 triệu đồng, bằng 16,3% dự toán trung ương giao, bằng 13,2% dự toán UBND tỉnh giao.

- Thu lệ phí trước bạ  đạt 60.128 triệu đồng, bằng 23,1% dự toán trung ương giao, bằng 23,6% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 91,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí đạt 88.882 triệu đồng, bằng 14,8% dự toán Trung ương giao, bằng 11,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 87,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất đạt 173.148 triệu đồng, bằng 21,6% dự toán trung ương giao, bằng 13,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 94,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cho thuê đất đạt 6.696 triệu đồng, bằng 3,3% dự toán trung ương giao, bằng 1,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 33.059 triệu đồng, bằng 12,7% dự toán Trung ương giao, bằng 9,6% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 46,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 7.279 triệu đồng, bằng 27% dự toán Trung ương giao, bằng 16,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 127,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách đạt 29.057 triệu đồng, bằng 16,7% dự toán Trung ương giao, bằng 10,1% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 120,6% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 352.083 triệu đồng, bằng 22% dự toán trung ương giao, bằng 15,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 77,3% so với cùng kỳ năm trước.

1.3. Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 97.614 triệu đồng, bằng 17,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 679,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.831.782 triệu đồng, bằng 28,3% dự toán trung ương giao, bằng 24,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 91,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu chi tiết thu ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 60/CK-NSNN )

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.632.571 triệu đồng, bằng 36% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 126,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi cân đối NSĐP đạt 4.157.104 triệu đồng, bằng 33,5% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 124,5% cùng kỳ năm trước( Cụ thể: Chi đầu tư phát triển đạt 2.858.152 triệu đồng, bằng 26,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 142,3% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 1.298.718 triệu đồng, bằng 20,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm trước; chi trả lãi, phí vay đạt 234 triệu đồng, bằng 2,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 169,6% cùng kỳ năm trước).

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ nSTW cho NSĐP đạt 1.377.853 triệu đồng, đặt 51,5 dự toán UBND tỉnh giao và bằng 131% cùng kỳ năm trước.

- Chi quản lý qua NSNN đạt 97.614 triệu đồng, bằng 17,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 201,5& cùng kỳ năm trước.

Số liệu chi tiết chi ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNN Biểu số 61/CK-NSNN )

B. Tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương 3 tháng đầu năm 2020

1. Dư nợ đầu kỳ tại 01/01/2020: 340.924 triệu đồng, trong đó:

- Vay các tổ chức tài chính, tín dụng: 186.000 triệu đồng.

- Vay lại chính phủ vay nước ngoài: 154.924 triệu đồng, cụ thể:

+ Khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 73.390 triệu đồng.

+ Khoản vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ: 81.534 triệu đồng.

2. Vay trong kỳ: 41.509 triệu đồng.

3. Trả nợ trong kỳ: 42.234 triệu đồng, trong đó:

- Trả nợ gốc vay: 42.000 triệu đồng.

- Trả nợ lãi, phí: 234 triệu đồng.

4. Dư nợ cuối kỳ: 340.433 triệu đồng, trong đó:

- Vay các tổ chức tài chính, tín dụng: 144.000 triệu đồng.

- Vay lại chính phủ vay nước ngoài: 196.433 triệu đồng, cụ thể:

+ Khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 73.390 triệu đồng.

+ Khoản vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ: 123.043 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 01 - Phụ lục 2 - NĐ 93/2018/NĐ-CP )

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 1,603
  • Tất cả: 2,059,266
Đăng nhập