CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; dự toán ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:

(Có nội dung dự thảo công khai dự toán NSNN năm 2020 tại đây).


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 1,632
  • Tất cả: 2,059,295
Đăng nhập