CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH TRÌNH HĐND TỈNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020;  

  Sở Tài chính báo cáo về số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

(Có dự thảo chi tiết số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh).

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 1,628
  • Tất cả: 2,059,291
Đăng nhập