CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Sở Tài chính đã dự thảo các nội dung công khai như sau:

1. Công khai Kế hoạch Đầu tư công năm 2021 (Số liệu theo các Biểu số  01 - 06).

2. Công khai Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020 (Số liệu theo các Biểu số 59-61/CK-NSNN  và thuyết minh theo Phụ lục số 01).
Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 308
  • Trong tuần: 1,640
  • Tất cả: 2,059,303
Đăng nhập